در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

مطالعه ارتباط بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه                                                                                                               1

اظهار مسئله                                                                                                        2

اهميت و ضرورت پژوهش                                                                                        4

اهداف پژوهش                                                                                                     5

سؤالات و فرضيات تحقيق                                                                                        5

سؤالات تحقيق                                                                                                     5

فرضيه هاي تحقيق                                                                                                5

تعاريف نظري و عملياتي متغييرها                                                                              6

الف) تعريف نظري                                                                                                  6

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب)تعريف عملياتي                                                                                                 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

پیشینه                                                                                                               7

رضایتمندی زناشوئی                                                                                              7

تعریف رضایت مندی زناشوئی و پیامدهای آن                                                               7

عوامل موثر بر رضایتمندی زناشوئی                                                                           9

نظریه فروید                                                                                                         13

تعریف عشق ازدیدگاه فروید                                                                                    14

تجلی غریزه زندگی در عشق                                                                                  15

نظریه یونگ                                                                                                         17

تعریف عشق از دیدگاه یونگ                                                                                    19

تئوری جبران در دیدگاه یونگ به چه معناست                                                               19

عشق رومانتیک                                                                                                    19

عشق انسانی                                                                                                     20

عشق و من                                                                                                         20

نظریه فروم                                                                                                           21

تعریف عشق از دیدگاه فروم                                                                                     22

عناصر عشق دردیدگاه فروم                                                                                     23

انواع عشق: فروم عشق را چهار نوع می داند                                                              24

انواع عشق دروغین دردیدگاه فروم                                                                             26

عشق واقعی یا زایا و مولد دردیدگاه فروم به چه معناست                                                27

نظریه مزلو                                                                                                            27

تعریف عشق ازدیدگاه مزلو                                                                                        28

تفاوت میان دو عشق دردیدگاه مزلو                                                                            28

مشخصات عشق بین دو جنس دردیدگاه مزلو                                                                29

قابلیت دوست داشتن و دوست داشته شدن                                                                30

جنسیت در عشق خود شکوفا                                                                                   30

پرستاری، مسئولیت،اشتراک نیازها                                                                             30

صفا، نشاط در ارتباط عشق سالم                                                                               31

فردیت عشقی در افراد سالم                                                                                     31

حسن سلیقه در عشق افراد سالم                                                                             31

نظریه آیزنگ                                                                                                           32

تعریف عشق ازدیدگاه آیزنگ                                                                                       32

نظریه شوستروم                                                                                                     34

انواع عشق: شوستروم (1362) معتقد می باشد که عشق صور متعدد دارد                               34

عشق در بشر خویشتن ساز دردیدگاه شوستروم                                                        36

نظریه سالیوان                                                                                                       36

تعریف عشق ازدیدگاه سالیوان                                                                                   36

نظریه استنبرگ                                                                                                      37

تعریف عشق از دیدگاه استنبرگ                                                                                 37

تئوری های عشق دردیدگاه استنبرگ                                                                           38

دیدگاه سه بعدی عشق                                                                                           38

مراحل حصول عشق                                                                                                39

سبک عشق                                                                                                          40

یافته های پژوهشی در خصوص موضوع                                                                        41

الف- یافته های پژوهشی داخلی                                                                                41

ب- پژوهش های خارجی در ارتباط با موضوع                                                                   51

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش                                                                                                          55

جامعه آماری پژوهش                                                                                                55

حجم نمونه                                                                                                             55

روش نمونه گیری                                                                                                     55

ابزار پژوهش                                                                                                            55

روایی و اعتبار ابزارها                                                                                                 55

روش اجرا                                                                                                               56

روش های تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                 56

فصل چهارم: یافته های پژوهش

يافته ها                                                                                                                 57

آمار توصيفي                                                                                                           57

آماراستنباطي                                                                                                         63

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث و نتيجه گيري                                                                                                   67

بحث بر اساس فرضيات پژوهش                                                                                   67

محدوديت های پژوهش                                                                                             69

پیشنهادات                                                                                                             70

منابع                                                                                                                    71

چکیده:

سابقه و هدف یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده های رضایتمندی در ارتباط ی زناشویی، وجود عشق در باطه و کیفیت آن می باشد. در این پژوهش به مطالعه ارتباط اجزاء عشق بر اساس نظریه ی استرنبرگ با رضایتمندی زوجی پرداخته شده می باشد.

مواد و روش، این پژوهش بر روی 80 فرد متاهل ساکن شهر قوچان و یا روش نمونه گیری در دسترس برای عشق انجام گردید.

ابزار مود بهره گیری ، پرسشنامه رضایتمندی زوجی انریچ (ENRICH)، پرسشنامه مقایس استربرگ برای عشق بود.

یافته ها:

فرض اساسی این پژوهش مبنی بر وجود ارتباط بین عشق ورزی و رضایتمندی زناشویی تائید گردید و فرض دیگر نشان داد که ارتباط معناداری بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی وجود ندارد.

و نتایج مطالعه های دیگر نشان داد که بین اجزاء عشق، صمیمیت؛ هوس و تعهد ارتباط ی معناداری هست که بالاترین همبستگی در نمرات مقیاس تعهد سپس صمیمیت و در انتها مقیاس هوس یا رضایت مندی زناشویی نظاره گردید.

مقدمه:

ازدواج را می توان یکی از مهم ترین تصمیم گیری ها در زندگی هر فرد دانست و رضایت مندی از ازدواج یکی از اصلی ترین عوامل تعیین کننده ی کیفیت زندگی و سلامت روانی هر فرد می باشد. از این رو پژوهشگران بسیاری به این موضوع پرداخته اند(به نقل از ميترا حفاظي طرقبه و همكاران؛1385).

رضایت پشتوانه قوی و نیرومندی برای مقابله با معضلات می باشد توانایی و کسب رضایت به بشر استقامت می دهد و موجب خشنودی درونی می گردد. خشنودی واقعی به این بستگی دارد که بشر نیازمندی های درونی و پنهانی خود را به شکلی که جامعه می پسندد درآورد.

برای سلامت روانی، آدمی بایستی یاد بگیرد که از کارهایش رضایت کسب کند.رضایت با اتکا به نفس، کاردانی، آزادی، استقلال و تدبیر همبستگی تنگاتنگی دارد(نجاتی 1367).

اما در ارتباط با رضایت مندی زناشویی می توان گفت که به گونه کلی رضایت زن و شوهر به عنوان حالت خوشایندی مبتنی به ادراک آگاهانه تعریف می گردد که در صورت حصول پاداش های ناشی از موازنه ایده آلها واقعیت بدست می آید و معمولا با ارضای نیازها همراه می باشد (مهدوی 1375).

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رضایت مندی زناشویی، عشق و کیفیت آن می باشد. عشق بین زوجین و کیفیت آن در پژوهش های بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و صاحبنظران متعددی به آن پرداخته اند.

یکی از مهم ترین و مورد توجه ترین نظریه ها نظریه ی مثلثی عشق می باشد که توسط یکی از روان شناسان معاصر به نام اشتر نبرگ ابداع شده می باشد و بنام خود او معروف شده می باشد. وی مفهوم عشق را در سه جزء که می توانند اضلاع یک مثلث باشند، توضیح داده می باشد. جزء صمیمیت که شامل احساس نزدیکی، برقراری ارتباط متقابل و دلبستگی در ارتباط می باشد. جزء شور و اشتیاق که مبتنی بر انگیزش های جسمی و جذابیت های جسمانی می باشد و جزء تعهد و تصمیم که در کوتاه مدت به شکل تصمیم برای برقراری ارتباط در طولانی مدت به شکل تعهد و احساس مسئولیت برای حفظ و تداوم آن ارتباط تظاهر می یابد(به نقل از ميترا حفاظي طرقبه و همكاران؛1385).

اظهار مسئله:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استواری و استحکام خانواده به ازدواج و ارتباط ی زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد، یعنی هرگونه تزلزل و سستی در رضایت زناشویی و یا عدم وجود یک ازدواج موفق افزون برآن که آرامش روانی زوج ها را مختل می کند، بقاء و دوام خانواده را نیز در معرض خطر قرار می دهد. ازدواج یک پدیده ی چند بعدی می باشد (نجاتی، 1383) .

در ازدواج مسئله ی مهم رضایت زناشویی می باشد که در تعریف آن کارشناسان توافق نظر دارند که رضایت مندی زناشویی به ارزیابی ذهنی دو طرف از کیفیت ارتباط تصریح نمود (تیلور،1994). وینچ (200) و دیگران (به نقل از سلیمانیان، 1373) بر این باوراند که رضایت زناشویی انطباق میان وضعیتی که هست و وضعیتی که موردانتظار می باشد، می باشد. براساس این تعریف رضایت زناشویی وقتی وجودداردکه وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با آن چیز که که وی انتظار داشته، مطابق باشد.

عامل های زیادی می توانند در رضایت زناشویی مؤثر باشند و هرکس با در نظر داشتن توجه ویژه ی خود و یا نتایج پژوهش هایش، عامل هایی را برای رضایت زناشویی اظهار می کند.

که مهم ترین این عوامل عبارتند از:

1- ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر

2- تکریم به همسر

3- برقراری روابط اجتماعی

4- روابط جنسی

5- مسایل اقتصادی و اجتماعی

پس همانطور که گفتیم یکی از عوامل مهم رضایت مندی زناشویی عشق بین زوجین می باشد یعنی همان روابط جذابی که در میان زن و مرد ایجاد و در نهایت در زندگی مشترک همسران تداوم می یابد که آن را می توان در مراحل زیر اختصار نمود:

1)توجه

2) علاقه

3) دوست داشتن

4) عشق

به تعبیری ساده تر عشق همان دوست داشتن می باشد. منتهی دوست داشتنی که افزایش و شدت يافته، به نحوي كه از نظر كمي و كيفي داراي ويژگي هاي خاص شده می باشد كه با مراحل گذشته آن متفاوت بوده و در عين حال از جذابيت و كيفيت ويژه ي ديگر برخوردار می باشد (كاوه؛1337).

در نتیجه آیا هر چه عشق بین زوجین بیش تر باشد رضایت آنها از زندگی زناشویی بیش تر می گردد؟

همچنین می خواهیم به این موضوع بپردازیم که خانواده یک نظام اجتماعی کوچک می باشد که همواره در حال تحول می باشدو دوره های مختلفی از تحول را طی می ‌کند و در هر مرحله، روابط زوج ها با همدیگر، تأثیر ها و روابط والدین و فرزندان حالت خاصی به خود می گیرد. پژوهش های زیادی نشان داده اند که رضایت از زندگی زناشویی در آغاز ازدواج بالا و در زمان تولد فرزندان تا بلوغ آنها کاهش می يابد.

پژوهش های دیگر نشان می دهد میزان رضایت و لذت از زندگی زناشویی به گونه کلی در مراحل مختلف از نظر کمیت و کیفیت متفاوت می باشد.

و حال می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا مدت ازدواج با رضایت مندی زناشویی در ارتباط می باشد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش:

در جهان امروزي افراد زيادي هستند كه عاشق مي شوند، اغلب دختران و پسران در سن جواني عشق را تجربه مي كنند امّا تعداد كمي از اين عاشق ها، عاشق باقي مي مانند و عشق براي آنها زندگي بهتري را فراهم
مي كند.

در حاليكه تعداد زيادي از آنها به خاطر همين عاشق شدن هاي خام دردسرهاي زيادي را تحمل
مي كنند و مرافعه ها و طلاق هاي بعد از اينگونه روابط، شاهدي بر اين مدعاست. عده اي براي نرسيدن به معشوق دست به خودكشي مي زنند و عده اي ديگر وقتي جواب رد مي شنوند از او متنفر شده و حتي گاهي معشوق خود را مي كشند يا صدمه اي شديد به او مي رسانند. با در نظر داشتن اهميت ساختار خانواده در سلامت فرد و جامعه همواره خانواده و سرنوشت آن به دليل تأثیر كليدي و سازندگي نسل آينده حساس و مورد توجه بوده می باشد (تحقيق سازمان بهزيستي 1378).

دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن مطمئنا مانند غنی ترین تجربه های مردم هستند و به این کیفیت سایر امتیازات زندگی مشترک یعنی صمیمیت، با هم بودن، رسیذگی به یکدیگر، امنیت عاطفی و خیلی از چیزهای دیگر را می توان افزود( آرون تی بک،1369، ص 252، ترجمه سرمد، غلامعلی، عشق هیچگاه کافی نیست).

نیاز به عشق و صمیمیت، با نیاز به مصاحبت و همراهی ارتباط دارد. محبت اصیل و حقیقی برای فرد فرد آدمیان هدیه ای فوق العاده می باشد( پیام مشاور،1384).

عشق با آنکه محرک قدرتمندی برای زوج ها می باشد که یار و یاور هم باشند، خوشبخت شوند و تشکیل خانواده دهند، برای ادامه و حفظ زندگی زناشویی کافی نیست و نقشی در ایجاد خصوصیات شخصی و مهارت هایی که لازمه زندگی مشترک موفق می باشد، ندارد( آرون تی بک، عشق هیچگاه کافی نیست، 1269، ترجمه علی سعادت).

ازدواج موفق و پایدار و ارتباط زناشویی سالم، پایه اصلی پی ریزی خانواده استوار را تشکیل می دهد و ثبات و سلامت جامعه نیز مستلزم سلامت خانواده می باشد . با این توضیح آشنایی با مسائلی که به ثبات زندگی زناشویی می انجامد برای همه اقشاری که به بهداشت روانی و جسمانی خود و جامعه بها می دهد اقدامی ضروری می باشد.

در بین تمام نهاد ها، سازمان ها و تاسیسات اجتماعی، خانواده تأثیر و اهمیتی خاص و به سزا دارد. هیچ جامعه ای نمی تواند ادعا سلامت کند چنانچه از خانواده ای سالم برخوردار نباشد. استحکام و استواری خانواده به ازدواج و ارتباط زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد. یعنی هرگونه تزلزل و سستی در سازگاری زناشویی و یا وجود ازدواج ناموفق علاوه بر آن که آرامش روانی زوجین را مختل می کند، افسردگی و اضطراب را می افزاید، بقا و دوام خانواده را نیز در معرض تهدید قرار می دهد. پس پی ریزی یک ازدواج پایدار و استوار بقای فرد و خانواده می باشد، یعنی ازدواج پایدار از یک تأثیر حیاتی برخوردار می باشد( کاظمی حقیقی، ازدواج پایدار و شرایط آن،1277).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 90

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***