در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان پايان‌ نامه:

بررسي تأثير معلوليت جسمي – حركتي نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقيت آنها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اولمقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2

بيان مسئله………………………………………………………………………………………………. 6

هدف تحقيق……………………………………………………………………………………………… 8

اهميت و ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………….. 10

فرضيه‌هاي تحقيق………………………………………………………………………………………. 11

جامعه آماري……………………………………………………………………………………………… 12

نمونه آماري……………………………………………………………………………………………….. 12

ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………. 12

تعريف اصطلاحات…………………………………………………………………………………………. 13

معلوليت…………………………………………………………………………………………………… 13

معلوليت جسمي- حركتي……………………………………………………………………………… 13

خلاقيت (تفكر خلاق)……………………………………………………………………………………. 14

خودپذيري…………………………………………………………………………………………………. 14

خود………………………………………………………………………………………………………… 15

خودپنداري………………………………………………………………………………………………… 16

 روان‌نژندي (روان رنجوري)………………………………………………………………………………. 16

خودشكوفايي…………………………………………………………………………………………….. 17

توانبخشي………………………………………………………………………………………………… 17

فصل دوم

پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………. 19

بررسي تاريخي……………………………………………………………………………………………. 21

تعريف خلاقيت……………………………………………………………………………………………… 21

عوامل موثر بر خلاقيت…………………………………………………………………………………….. 27

ارتباط خلاقيت و ويژگي‌هاي شخصيتي…………………………………………………………………. 27

ديدگاه روانكاوي از خلاقيت………………………………………………………………………………… 29

ديدگاه گيلفورد درمورد خلاقيت…………………………………………………………………………….. 30

ديدگاه تورنس درمورد خلاقيت……………………………………………………………………………… 31

اختصار‌اي از تاريخچه نظريه‌هاي خود…………………………………………………………………….. 32

مازلو و نظريه خود…………………………………………………………………………………………… 33

چگونگي شكل‌گيري خود………………………………………………………………………………….. 34

خودپنداري…………………………………………………………………………………………………… 35

رشد خودپنداري در نوجواني………………………………………………………………………………. 36

خودواقعي و خود آرماني…………………………………………………………………………………… 37

خودشكوفايي و خلاقيت…………………………………………………………………………………… 38

تأثیر تصوير ذهني بدن در خودپنداري نوجوان…………………………………………………………… 40

مروري بر دنياي معلولين…………………………………………………………………………………… 41

معلول چيست؟……………………………………………………………………………………………… 43

علل معلوليت‌ها……………………………………………………………………………………………… 45

انواع معلوليت………………………………………………………………………………………………… 45

جنبه‌هاي رواني معلوليت جسمي- حركتي……………………………………………………………… 46

معلوليت جسمي- حركتي و خودپنداري………………………………………………………………….. 47

مشكلات ناشي از معلوليت و نقايص بدني………………………………………………………………. 48

تأثير والدين بر شخصيت افراد معلول جسمي- حركتي…………………………………………………. 49

توان بخشي معلولين جسمي- حركتي………………………………………………………………….. 50

فصل سوم

موضوع تحقيق ………………………………………………………………………………………………. 53

جامعه آماري………………………………………………………………………………………………….. 53

گروه مقايسه…………………………………………………………………………………………………. 53

روش نمونه‌گيري……………………………………………………………………………………………… 54

روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………… 54

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ابزار تحقيق…………………………………………………………………………………………………….. 55

1- آزمون خلاقيت تورنس……………………………………………………………………………………… 55

نمره‌گذاري پرسشنامه……………………………………………………………………………………….. 55

آزمون خودپذيري……………………………………………………………………………………………….. 56

نمره‌گذاري آزمون خودپذيري………………………………………………………………………………….. 56

روش آماري…………………………………………………………………………………………………….. 57

نحوه اجراي آزمون……………………………………………………………………………………………… 57

فصل چهارم

نقد و اعتبار فرضيه‌ها…………………………………………………………………………………………… 60

فرضيه شماره 1………………………………………………………………………………………………… 60

فرضيه شماره 2………………………………………………………………………………………………… 65

فرضيه شماره 3………………………………………………………………………………………………… 70

فصل پنجم

اختصار فصول قبل……………………………………………………………………………………………….. 76

تفسير و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………………. 78

پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 81

محدوديت‌ها……………………………………………………………………………………………………… 83

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………….. 84

منابع مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………. 85

چکیده پژوهش

تحقيق حاضر بررسي تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر بر خلاقيت آنها را مورد مطالعه قرار مي‎دهد. هدف از اين تحقيق نيز بررسي چگونگي تفكر خلاق در افراد معلول جسمي- حركتي و نيز يافتن همبستگي اجتماعي صفات شخصيت و نيروي خلاق در اين افراد می باشد.

در اين تحقيق بعد از تعاريف متعدد از خلاقيت، مراحل و عوامل مؤثر بر خلاقيت به ارتباط‌ي خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي تصریح شده می باشد. همچنين با مطالعة مفهوم خودپنداري و تأثیر تصوير ذهني بدن در خودپنداري نوجوانان اين مسأله روشن مي‎گردد كه به گونه كلي تصوير ذهني بدن به عنوان آگاهي كامل شخص از بدن خودش و امكانات آن براي حركت و جنبش مي‎باشد و محققان بر اهميت نهايي تصوير ذهني بدن بر سازگاري رواني و هيجاني تأكيد كرده اند. اثر معلوليت فرد بر روي رفتارش بيشتر غيرمستقيم می باشد تا مستقيم. همچنين سطح آرزوي فرد نهايتاً به خودپنداري او بستگي دارد. چگونگي واكنش افراد نسبت به يك فرد معلول مهمتر از معلوليت واقعي اوست. خودپنداري افراد بيشتر از ناتواني آنها در رفتارشان تأثير دارد.

از سوي ديگر مرور تحقيقاتي كه درمورد جنبه هاي رواني معلوليت جسمي- حركتي به اقدام آمده آشكار مي سازد كه در اكثر افراد معلول ادراك «خود» و «خودپنداري» و ارزيابي از خود تحت تأثير معلوليت جسماني قرار مي‎گيرد.

جامعة تحقيق ما معلولان جسمي- حركتي مراكز توانبخشي در مقطع نوجواني می باشد كه 50 نفر بودند و براي مقايسه نيز 50 نفر از دانش آموزان دوره راهنمايي و دبيرستان شهر تهران انتخاب شدند. در اين تحقيق آزمون مورد بهره گیری قرار گرفت. 1- آزمون خلاقيت تورنس كه شامل 60 سؤال بود و 2- آزمون خودپذيري كه شامل 30 سؤال بود.

مقايسه و تجزيه و تحليل نمرات دو گروه نشان داد كه گروه معلولان جسمي- حركتي به گونه معني داري از گروه مقايسه پايين تر بودند همچنين نمرات خودپذيري گروه معلولان نيز پايين تر از گروه مقايسه بود. محاسبه همبستگي بين خلاقيت و خودپذيري نيز ارتباط مثبت را بين خلاقيت و خودپذيري را نشان مي‎دهد.

فصل اول

مقدمه:

ترديدي نيست كه مهم‌ترين نقشي كه والدين مي‌توانند در تربيت كودكان خود ايفا كنند، پرورش توانايي خلاقيت آنهاست. زيرا خلاقيت به نحوي بلامنازع عامل كليه پيشرفت‌هاي بشري می باشد و امكان بروز خلاقيت افراد وقتي مهارتها وانگيزه خلاقيت در كودكي پرورش يابد، بسيار بيشتر می باشد. شايد از آن مهم‌تر اين واقعيت می باشد كه، چنان كه بسياري از روانشناسان تأكيد دارند، خلاقيت و صلاح روح و روان همراه و همگام‌اند. بدين ترتيب شايد به جرأت بتوان گفت خلاقيت كليد طلايي خوشبختي می باشد.

خلاقيت حوزه افراد «تيزهوش» و «با استعداد» نيست. اگرچه آنها استعداد بالقوه بيشتري دارند كه در راه‌هاي خلاق به كار برند. خلاقيت‌ مي‌تواند و بايد جزئي از زندگي همه افراد، مانند افراد تيزهوش، و با استعداد باشد. ليكن مهم‌ترين عامل در خلاقيت، انگيزه براي انجام كارهاي خلاق می باشد. استعداد، ويژگي‌هاي شخصيتي، و مهارت به والدين و مربيان نشان مي‌دهد كه كودك چه كاري را مي‌تواند انجام دهد ولي انگيزه نشان مي‌دهد كه چه كاري انجام خواهد گردید. چنانكه خواهيم ديد انطباق انگيزه‌ها با استعداد و مهارتهاي كودك می باشد كه در خلاقيت كارساز مي‌باشد.

براي كودك خود نوعي تصوير ذهني از آن چیز که مي‌خواهد گردد به دست آوريد. تصويري از بزرگسالي كودك كه با ويژگي‌هاي سازگار باشد. تصويي كه او با شور و شوق دروني آن را به مرحله اقدام درآورد آن چیز که بايد تأكيد گردد، آن می باشد كه تحميل علائق پدر و مادر بر كودك به هيچ شكل منجر به نيل دستاوردهاي اخلاق نخواهد گرديد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

به مقصود راهنمايي والدين و مربيان در شناسايي خلاقيت كودكان درهر زمينه به تفصيل سه جزء متشكله خلاقيت را كه بعارت از مهارت در زمينه مربوط، مهارتهاي تفكر و رفتار و عملكرد خلاق و انگيزه دروني می باشد.

افراد در خلاق‌ترين شرايط خود قرار خواهند داشت اگر در درجه اول به علت علاقه، لذت، رضايت حاصله و چالش كار مبادرت به انجام كاري مي‌كنند و نه از طريق فشار خارجي يعني انگيزه بروني اين اصل را اصل انگيزه دروني خلاقيت مي‌نامند.

خلاقيت واقعي بدون قدري شور و هيجان غيرممكن می باشد.

(مترجمين: دكتر حسن قاسم‌زاده، پروين عظيمي)

پيشرفت بشريت با خلاقيت پيوندي محكم دارد. بايد بتوان به چيزهاي نو دست پيدا كرد و روشهاي انديشه‌هايي را جستجو كرد كه آدمي را در موقعيت‌هاي اضطراري ياري دهد و راه‌هاي تازه‌اي را براي شناختن و بارورتر كردن آفرينش پيش پاي او بگذارد. خلاقيت در همه زمينه‌هاي فعاليت انساني لازم می باشد از دانش و كارهاي مهندسي گرفته تا ادبيات. آنها كه امروز در مدارس درس مي خوانند به عنوان كارگر، نظامي، مهندس، دانشمند، طبيب و … زندگي مستقل خود را آغاز مي‌كنند.

اين كودكان و نوجوانان امروز نه تنها بايد دست‌آوردهاي گذشته و دانش و فرهنگ فعلي جامعه را حفظ كنند بلكه بايد استعداد اين را نيز داشته باشند كه آنها را به پيش ببرد و تكامل بخشد.

در عصر ما در سطح ملي و بين‌المللي چه از نظر معلم و چه از نظر دانش‌آموز همه‌جا با انديشه‌هاي واحدي برخورد مي‌كنيم كه همان اقتضاي زمان ما يعني تخيل، اختراع، ابتكار و خلاقيت می باشد. مطمئناً هميشه افراد خلاق وجود داشته‌اند، اما قرن بيستم هم از جهت لزوم آمادگي و هم از جهت حفظ وفاداري به بشر پیش روی دنياي ماشيني چنين ايجاب مي‌كند كه تمام قواي خلاقيت سازنده‌اي را كه بالقوه در افراد بشر هست به كار گرفته گردد.

بي‌شك يكي از زيباترين ويژگي‌هاي بشر قدرت آفرينندگي و خلاقيت می باشد به واسطه همين ويژگي می باشد كه بشر مي‌تواند اهداف آرمان‌گرايانه خود را پديد آورد و توانايي‌هاي خود را شكوفا سازد، آن چیز که پيش از آن در مورد خلاقيت تصور مي‌گردید، براساس توجه نبوغ‌آميز بنا شده بود و طبق اين توجه، خلاقيت به افراد تعلق داشت، افرادي كه نبوغ استثنايي برخوردار بودند و توانايي ذهني آنان فراتر از مردم عادي به شمار مي‌رفت.

بنابراين خلاقيت موهبتي آسماني پنداشته مي‌گردید كه صرفاً در اختيار تعداد معدودي از افراد قرار گرفته می باشد و همين افراد خاص كه داراي خلاقيت هستند در شرايط مختلف آن را از خود بروز دهند وهمين افراد هستند كه به اختراعات و اكتشافات نائل مي‌شوند. با فراگير شدن منطق‌گرايي اكثر باورهاي انتزاعي و همينطور امور ما بعدالطبيعه دستخوش دگرگوني‌هاي عديده‌اي گردید.

مقوله‌ي خلاقيت و ساير قابليت‌هاي فكري نيز در همين راستا مورد بررسي دقيق دانشمندان قرار گرفت و با بررسي طيف وسيعي از نمونه‌هاي مختلف نتايج بسيار جالبي بدست آمد كه با آن چیز که تاكنون پنداشته مي‌گردید تفاوت عمده‌اي دارد.

در مورد آموزش تا خلاقيت بخش مهمي از دوره‌هاي (تفكر خلاقانه) می باشد كه اين تفكر در نتيجه فرآيندهاي استثنايي تفكر بروز مي‌كند كه تا حدودي با تفكر عادي كه ما در فعاليت‌هاي روزانه خود به كار مي‌بريم متفاوت می باشد.

احياء علاقه به روان‌شناسي خلاقيت قبل از هر چيز دلايل عميق اجتماعي دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه فرهنگ امروزي استقلال با رفتار از لحاظ اجتماعي و اگر كمتر تحمل مي‌كند و خطرات اجتماعي و فرهنگي همرنگي افراطي در قلمروهاي رفتار آشكار ذهني از طريق نظريه‌هاي اجتماعي مورد تأييد قرار گرفته می باشد. پاداش‌هايي كه براي همرنگي هست و نبودن نسبي پاداش براي تفكر و اقدام مستقل يك مانع اجتماعي براي فرد و يك بازدارنده براي «ابراز وجود» می باشد. به همين دليل روانشناسان و معلمان جامعه ضمن تصریح به خطرات همرنگي افراطي و رفتارهاي قالبي در ركوردي كه در نتيجه آن جامعه را از پيشرفت بازمي‌دارد، به اهميت نوآوري و تفكر خلاق براي جامعه را مورد تأكيد قرار داده‌اند. (بودو، آلن، ترجمه خانزاده 1358)

افراد معلول جسمي- حركتي داراي ويژگي‌هاي شخصيتي معيني هستند كه مي‌توانيم تأثير آن را بر فعاليت‌هاي رواني آنها مانند تفكر خلاق اين افراد، مورد بررسي قرار دهيم. معلوم شده می باشد كه معلوليت غالباً در خودپنداري افراد اثرات خاصي بر جاي مي‌گذارد. مثلاً وقتي مي‌گوييم خانواده، والدين، دوستان و افراد ديگر در نظر و ادراكي كه فرد از خود دارد موثر می باشد (وابستگي به ديگران، دلسوزي و ترحم نابه‌جاي افراد و نظرهاي آن بر خودپنداري افراد تأثير دارد و در افراد معلول امكان به وجودآمدن اين شرايط بيشتر می باشد.)

اظهار مسئله:

هرچند روان‌شناسان در تمام دوران علمي شدن روان‌شناسي در آثار خود تصریح‌هايي به خلاقيت داشته‌اند ولي از اواسط دهه 1950 تغييري جدي در توجه روان‌شناسان نسبت به خلاقيت ديده شده و از موضوعي فرعي و گاه حاشيه‌اي به اصلي مهم در روان‌شناسي تبديل گردید.

با تصریح به همين تغيير می باشد كه گالوين تايلور يكي از محققان مسايل خلاقيت اين مسأله را مورد تحقيق قرار دارد. در 6 تا 7 دهه قبل از 1950 فقط تعداد بسيار محدودي مقاله پژوهشي در مورد خلاقيت در ادبيات علمي ظاهر گردید، وي از سال 1955 از علاقه و فعاليت فزايند‌اي راه‌هاي پژوهشي بسياري را گشوده می باشد از آن وقت افزايش فوق‌العاده زيادي در شور و حرارت نسبت به مسايل خلاقيت ظاهر گشته می باشد. (دكتر تيمور آقاي نيشاني، 1377).

مشخص شده می باشد كه براي بهره گیری و پرورش و ظهور اين نيروهاي خلاق، افراد بايد در خلاق بودن هيچ محدوديت اجتماعي نداشته باشند. بايد آزاد باشند و براي انديشه‌ها و نوآوري‌هاي بكر و مهم از لحاظ اجتماعي و فرهنگي پاداش گيرند. انديشه‌هاي يگانه و مسايل ابتكاري و شيوه‌هاي جديد حل آنها محصول يك جامعه نوآور می باشد و پيشرفت مداوم اجتماعي، سياسي، اقتصادي و آموزشي تا حد زيادي به خلاقيت اعضاي جامعه بستگي دارد. ولي متأسفانه اين جنبه در جامعه ما كمتر مورد بررسي قرار گرفته می باشد و در دبستانها خلاقيت هر روز كمتر از پش مبناي تعليم و تربيت افراد قرار مي‌گيرد. (آلن بودو، ترجمه خانزاده، 1358).

علم جديد روان‌شناسي خلاقيت نيز مانند ساير پديده‌هاي رواني بر كثرت عوامل و حقايقي كه به طريقي بر خلاقيت موثر تأكيد دارد. يعني يك سري عوامل بيروني و دروني بر تفكر خلاق تأثير مي‌گذارند كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: عوامل انگيزشي، شخصيتي، رواني و اجتماعي، بررسي هاي انجام گرفته و روش ساخته می باشد كه اين عوامل با نتايج مثبت و منفي بستگي دارد.

در اين تحقيق سعي مي‌گردد تا نحوه تفكر خلاق گروه خاصي از جامعه يعني معلولان جسمي- حركتي مورد بررسي قرار گيرند. مطالعاتي درمورد تأثير معلوليت جسمي- حركتي افراد با يادگيري و تفكر آنها انجام شده می باشد. به نظر مي‌رسد معلوليت جسمي- حركتي بر خلاقيت و قوه ابتكار افراد نيز تأثير گذارد. بنابراين بايد انتظار داشته باشيم كه در اين گروه نسبت به افراد غيرمعلول شاهد افت توانايي‌هاي خلاق باشيم. افراد معلول جسمي حركتي از نظر شخصيتي وضعيت ويژه‌اي را دارا هستند. اغلب آنها تکریم به خود پاييني دارند، اعتماد به نفس و اطمينان به خود كمتري را دارا مي‌باشند و به گونه كلي برداشت غيرواقعي از «خود» دارند. تحقيقاتي در مورد خودپنداري غيرواقعي آنها انجام شده می باشد كه اكثر آنها نشان داده‌اند اين افراد در مورد خودشان ارزيابي بيش از حد يا كمتر از حد واقعي دارند (البته در اغلب موارد) به همين دليل سطح اضطراب آنها بيش از حد معمول می باشد و اغلب آنها احساس دروني بي‌ارزش بودن و ناايمني را دارا مي‌باشند.

با در نظر داشتن اهميتي كه در حال حاضر به رويكرد خلاق در آموزش و پرورش مي‌دهد مشخص كردن عوامل موثر بر خلاقيت مانند خصوصيات معين شخصيتي تأثیر در نظر داشتن «خود» افراد و خودسازي دانش‌آموزان در مدارس را برجسته‌تر مي‌سازد. در ضمن در نظر داشتن عوامل شخصيتي در آموزش و پرورش وتوانبخشي افراد معلول طرح و اجراي برنامه‌هاي كار تواني آنها را آسانتر مي‌سازد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 119

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***