پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مدیریت توسعه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

لوگوی-دانشگاه-تهران

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

 

جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته علوم اجتماعي

 

گرايش مديريت توسعه

 

موضوع:

بررسي پيامدهاي اعتبارات خرد روستايي برتوانمندسازي اقتصادي زنان

سرپرست خانوار روستايي با تاكيد بر طرح حضرت زينب كبري (س)

 

«مطالعه موردي در روستاهاي تحت پوشش اين طرح در شهرستان بوئين زهرا از توابع استان قزوين»

 

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر مهدي طالب

استاد مشاور:

سركار خانم دكتر ژاله شادي طلب

استاد ناظر:

جناب آقاي دكتر منصور وثوقي

دانشجو:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده:

از آنجا كه فعاليت اقتصادي زنان به عنوان فعاليت بخش غير رسمي اقتصاد می باشد، در محاسبات ملي ديده نمي‏گردد . بدين ترتيب، وقتي ارزش اقتصادي براي فعاليت زن روستايي در نظر گرفته نشود، درآمدي هم براي او ايجاد نمي
گردد و در چرخة اقتصادي، شكافي به وجودمي
آيد. در اين راستا، يكي از مهمترين راهكارها در جهت از بين بردن فقر زنان، توانمندسازي آنان می باشد. توانمندسازي زنان كه اغلب با بهره گیری از ابزار تأمين مالي خرد صورت مي
گيرد، راهي براي هدايت زنان به سمت انجام فعاليت
هاي توليدي و درآمدزا می باشد. در اين راستا، بانك كشاورزي، با كمك ساير نهادها، (كميته امداد امام خميني (ره) در اين بررسي) سعي در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار كرده می باشد. يكي از مكانيسمهاي بانك كشاورزي و كميته امداد امام خميني (ره) درخصوص توانمندسازي زنان، اجراي طرح حضرت زينب كبري (س) می باشد.

در اين پايان‏نامه ديدگاه‏هاي بازار گرا، دولت‏گرا و جامعه‏گرا مطرح مي‏گردد كه تحت عنوان ديدگاه دولت‏گرا  سه پارادايم خود پايداري مالي زنان، كاهش فقر زنان و فمنيستي عنوان مي‏گردد.

نظريه
هايي كه موضوع مطرح شده را حمايت مي
كنند ديدگاه دولت
گرا همراه با پارادايم خودپايداري مالي می باشد.

روش تحقيق انتخابي اين بررسي، روش كمي – كيفي می باشد .

به عنوان نتيجه‏گيري اين تحقيق، طبق مشاهدات صورت گرفته به نظر مي
رسد تنها زناني به انجام فعاليت
هاي توليدي مبادرت كرده
اند كه قبل از تحت پوشش قرار گرفتن اين طرح از امكانات اوليه
اي برخوردار بوده
اند از اين رو، بسياري از زنان سرپرست خانوار، اين تسهيلات را در موارد مصرفي به كار برده
اند.

در مرحله انتخاب زنان سرپرست خانوار نيز به عنوان تحت پوششين اين طرح، تنها به بدهكار نبودن آنان و داشتن ضامن معتبر توجه مي
گردد تا بازپرداخت اقساط تسهيلات، تضمين گردد و اين مسئله باعث مي
گردد كه بسياري از زنان كه جزء”فقيرترين فقرا“ هستند حذف شوند.

به نظر مي
رسد برخلاف اهداف تعيين شده طرح، اين اعتبارات بيشتر تقويت كننده بوده تا توانمند كننده و بيشتر حالت حمايتي به خود گرفته می باشد تا زمينه
سازي براي ايجاد اشتغال زنان.

به نظر مي
رسد براي مثمرثمر بودن اين طرح، بايد به شناسايي دقيق وضعيت زنان سرپرست خانوار پرداخت و با ارائه طرح
هايي كه از مرحله آموزش حرفه، تامين وسايل مورد نياز تا پشتيباني حداقل كوتاه مدت را در برداشته به اين مهم ياري رساند. چراكه پرداخت اعتبار به تنهايي نمي
تواند مشكلي را حل كند. بلكه بايد روحيه كارآفريني در زنان ايجاد گردد و اين اتفاق نمي
افتد مگر اينكه قبل از ترغيب آنها به فعاليت توليدي، نيازهاي ضروري آنها را پاسخ داده باشيم.

پرداخت تسهيلات در چارچوب ساختارهاي تعاوني
ها و اتحاديه
ها، آموزش عمومي متقاضيان در زمينه طرح، همكاري مستمر نهاد معرفي كننده در تمام مراحل اجراي طرح، شناخت دقيق مخاطب از نظر داشتن مهارت و توان كار توليدي، پرداخت اعتبار مناسب با فعاليت توليدي و ايجاد انگيزه توليد و رعايت حال مخاطبان با در نظر داشتن شرايط مالي و بطور اختصار داشتن يك ديدگاه جامع و يكپارچه و كلي
نگر مانند راهكارهايي می باشد كه براي توسعه و تقويت طرح، شايان ارائه می باشد و بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد

فهرست مطالب

عنوان                                                                          صفحه

فصل اول:

1- طرح تحقيق (كليات) 1

1-1- مقدمه: 1

1-2- طرح مسئله: 3

1-3- اهميت مسئله: 5

1-4- سوالات: 9

1-5- ديدگاه انتخابي تحقيق: 10

1-6- اهداف تحقيق: 11

– اهداف عمومي تحقيق: 11

– اهداف اختصاصي تحقيق: 11

2-تعريف مفاهيم. 12

2-1 تعاريفي از اعتبار و انواع آن: 12

2-2- تعاريفي از اعتبارات خرد و ويژگي
ها و اهداف آن. 14

2-3 تعريف اعتبارات خرد پرداختي طرح حضرت زينب كبري (س) 17

2-4- تعاريفي از توانمندسازي زنان: 18

2-5- تعريف توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي تحت پوشش طرح حضرت زينب كبري (س) 24

3- چهارچوب نظري: 26

3-1- ديدگاه بازارگرا: 27

3-1-1-  نقد بر ديدگاه بازارگرا 30

3-2. روش دولت
گرا 31

3-2-1 پارادايم خود پايداري مالي زنان (نهادگرايان) 33

3-2-2- پارادايم كاهش فقر زنان. 34

الف. نقاط اشتراك ميان دو پارادايم: خودپايداري مالي زنان و پارادايم كاهش فقر زنان. 34

ب. نقاط افتراق ميان دو پارادايم: خودپايداري مالي زنان و پارادايم كاهش فقر………………………35

پارادايم سيستم مالي/ پايداري …………………………………………………………………………………………35

ـ اهميت نهادهالي مالي خرد در توسعه: 35

– پرداخت يارانه به اعتبارات: 36

ـ تأثیر نهادهاي خصوصي در تأمين منابع مالي مورد نياز : …………………………………………………36

ـ خوداتكايي و پايداري : 36

پارادايم رفاه (كاهش فقر زنان): 36

– افزايش رفاه ذينفعان  ………………………………………………………………………………………………….36

– تأثیر دولت و كمك كنندگان  بين المللي……………………………………………………………………….37

– خود اتكايي و پايداري………………………………………………………………………………………………..37

3-2-3- پاردايم فمنيستي توانمندسازي: 38

3-2-4- نقد به روش دولت
گرا: 40

3-3- روش جامعه
گرا : 40

3-4- چارچوب عملي تجربه شده در دنيا و ايران: 43

3-5- چارچوب مفهومي تحقيق.. 45

  1. معرفي طرحهاي اعتباري براي زنان: 48

4-1 معرفي طرح حضرت زينب‏كبري(س) 49

4-1-1 اهداف اجراي طرح حضرت زينب كبري(س) 50

4-1-2 ويژگي‏هاي طرح حضرت زينب كبري(س) 51

4-1-3 روش اجراي طرح.. 52

4-1-4 آمار عملكرد طرح حضرت زينب‏كبري(س) از ابتداي اجراي طرح تا پايان شهريور 1384 بر حسب نوع فعاليت   55

4-1-5 تعداد كل تسهيلات اعطا  شده  طرح حضرت  زينب كبري (س) بر حسب فعاليت  در كشور از ابتداي طرح تا پايان شهريور 1384 …………………………………………………………………….57

4-1-6 مبلغ كل تسهيلات  اعطا شده طرح حضرت زينب كبري (س) بر حسب فعاليت  در كشور از ابتداي طرح تا پايان  شهريور 1384………………………………………………………………….  58

4-1-7 سري زماني تعداد تسهيلات  اعطايي طرح  حضرت  زينب كبري (س ) از سال 1383-1373 ………………………………………………………………………………………………………………………..59

4-1-8 سري زماني مبلغ تسهيلات  اعطايي طرح حضرت  زينب كبري (س) از سال  1383-1373 …………………………………………………………………………………………………………………………60.

4-1-9تعداد و مبالغ  وام‏هاي طرح  حضرت  زينب كبري (س) طي سالهاي 1383-1379 در كل كشور…………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-1-10 تعداد تسهيلات  اعطايي طرح حضرت  زينب كبري (س) به فعاليت  دامداري به تفكيك استاني از ابتداي طرح تا پايان  شهريور 1384 …………………………………………………………………..62

4-1-11 مبلغ  تسهيلات  اعطايي طرح حضرت  زينب كبري(س) به فعاليت  دامداري به تفكيك استاني از ابتداي طرح تا پايان  شهريور 1384 …………………………………………………………………..62

5- متغير‏هاي تحقيق: 63

1- متغير‏هاي مستقل: 63

2- متغير وابسته: 63

6- گزاره‏هاي تحقيق: 63

7- جامعه آماري و ويژگي‏هاي آن. 64

7-1 نقشه استان  قزوين  به تفكيك شهرستان  …………………………………………………………………67

7-2 جدول تعداد زنان سرپرست  خانوار تحت  پوشش طرح  حضرت  زينب كبري (س) در فعاليت‏هاي مختلف در استان  قزوين……………………………………………………………………………….68

7-3 تعداد زنان سرپرست خانوار تحت  پوشش طرح  حضرت  زينب كبري (س) در فعاليت  دامداري در شاخه‏هاي مختلف استان  قزوين  طي سالهاي 1383-1379……………………………….68

7-4 نمودار دايره‏اي سهم  تسهيلات  اعطايي طرح  حضرت  زينب كبري (س) بر حسب نوع  فعاليت  در استان  قزوين از سال 1383-1373  ……………………………………………………………….69

7-5 نمودار دايره‏اي سهم  مبلغ  تسهيلات  اعطايي طرح  حضرت  زينب كبري (س) بر حسب نوع فعاليت  در استان  قزوين. از سال 1383-1373  ……………………………………………  …………70

8- قلمرو مكاني تحقيق.. 70

8-1 نقشه توزيع خطوط ارتباطي در بخش بوئين  زهرا………………………………………………………71

8-2. منوگرافي مختصري از روستاي قشلاق‏ چرخلو، خيارج و شهر سگزآباد………………………..72

9- قلمرو زماني تحقيق: 73

10- روش نمونه‏گيري و حجم نمونه: 73

11- روش تجزيه و تحليل داده‏ها: 76

12- محدوديت‏هاي تحقيق: 76

13- توضیح واژه‏ها و اصطلاحات بكار رفته در تحقيق: 76

فصل دوم:مروري بر ادبيات موضوع

مروري بر ادبيات موضوع: 78

الف – مروري بر پيشينه تحقيق: 78

ب ـ مروري بر پيشينه موضوع: 80

1- طریقه پيدايش برنامه‏هاي توسعه: 80

  1. توسعه با تأكيد بر تأثیر زنان: 83

3- مباني نظري رهيافت‌هاي تجربه شده: 87

1- رهيافت رفاهي.. 88

2- رهيافت فقرزدايي: 90

3- رهيافت كارايي: 91

4- رهيافت عدالت: 92

5- رهيافت توانمندسازي: 93

4- تجارب كشورهاي مختلف در زمينه اعتبارات خرد: 94

5- طریقه  تحولات  برنامه‏هاي اعتبارات  خرد در ايران  …………………………………………………….97

فصل سوم.

  1. روش تحقيق.. 102
  2. ابزارهاي جمع
آوري داده
ها: 103
  3. بررسي (مراجعه) به مدارك و اسناد. 103

الف. داده
هاي موجود در اسناد تحقيقات گذشته: 103

ب. آمارهاي رسمي : 103

ج. مدارك و اسناد سازماني: 104

  1. نظاره: 104
  2. مصاحبه. 104
  3. پرسشنامه. 104

فصل چهارم

  1. تحليل آماري يافته
هاي تحقيق: 106

1-1-تحليل توصيفي ……………………………………………………………………………………… 106

1-2- تحليل استنباطي: 108

4-1 جدول فراواني نوع فعاليت  زنان  سرپرست  خانوار ، ميانگين  ، انحراف استاندارد و انحراف استاندارد  ميانگين ………………………………………………………………………………………………………109

4-2 آزمون لون وt …………………………………………………………………………………………………. …109

4-3 جدول بررسي اثر سن  بر  نوع  فعاليت  زنان سرپرست  خانوار ………………………………..111

4-4 جدول ادغامي سن  بر نوع فعاليت  زنان  سرپرست  خانوار ……………………………………..112

4-5 جدول بررسي آزمون خي – دو وF ……………………………………………………………………….112

4-6 جدول بررسي اثر تحصيلات  بر نوع فعاليت  زنان  سرپرست  خانوار…………………………113

4-7 جدول ادغامي بررسي اثر تحصيلات  بر نوع  فعاليت  زنان  سرپرست  خانوار ……………114

4-8 جدول بررسي آزمون  خي –  دو و F…………………………………………………………………….114

4-9 جدول بررسي اثر تعداد افراد تحت  تكفل زنان  سرپرست  خانوار بر نوع فعاليت………..116

4-10 جدول ادغامي بررسي اثر تعداد افراد تحت  تكفل بر  نوع فعاليت ……………………………117

4-11 جدول آزمون خي – دو وF ………………………………………………………………………………..117

  1. تحليل كيفي: يافته
هاي تحقيق.. 118

2-1- مواردي از مشاهدات و مصاحبات صورت گرفته در چند روستاي بوئين زهرا 118

فصل پنجم.

1) نتيجه
گيري: 123

2) مشكلات و نارسايي
هاي طرح حضرت زينب كبري (س) 127

3) پيشنهادها. 129

3-1- سخن آخر : 132

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………..133

 

 

پيوست

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست جداول

جدول 1: جدول فراواني مربوط به منابع تأمين معاش زنان سرپرست خانوار.

جدول 2. جدول فراواني مربوط به نوع فعاليت زنان سرپرست خانوار.

جدول 3. جدول فراواني مربوط به سن زنان سرپرست خانوار.

جدول 4. جدول فراواني مربوط به تحصيلات زنان سرپرست خانوار.

جدول5.  فراواني مربوط به تعداد افراد تحت تكفل زنان سرپرست خانوار.

جدول 6. جدول فراواني مربوط به تعداد محصلين تحت تكفل زنان سرپرست خانوار.

جدول 7. جدول فراواني مربوط به علت بي‌سرپرستي زنان سرپرست خانوار

جدول 8. جدول فراواني مربوط به تعداد دفعات دريافت وام توسط زنان سرپرست خانوار.

جدول 9. فراواني مربوط به نوع فعاليت اعم از مصرفي و توليدي انجام شده توسط زنان سرپرست خانوار

جدول 10. جدول فراواني مربوط به مقدار وام دريافتي توسط زنان سرپرست خانوار.

جدول 11: شاخصهاي توصيفي مربوط به ميزان وام.

جدول 12: جدول فراواني و درصد مربوط به سن زنان سرپرست خانوار به در طول سالهاي 1383-1379

جدول 13. فراواني و درصد مربوط به تحصيلات زنان سرپرست خانوار  در طول سالهاي 1383-1379

جدول 14. فراواني و درصد مربوط به تعداد افراد تحت تكفل زنان سرپرست خانوار در طول سالهاي 1383-1379

جدول 15. فراواني و درصد مربوط به تعداد محصلين تحت تكفل زنان سرپرست خانوار در طول سالهاي 1383-1379

جدول 16. فراواني و درصد مربوط به علت بي‏سرپرستي زنان سرپرست خانوار در طول سالهاي 1383-1379

جدول 17. فراواني و درصد مربوط به منابع تأمين معاش زنان سرپرست خانوار در طول سالهاي 1383-1379

جدول 18. فراواني و درصد مربوط به تعداد وام پرداختی به زنان سرپرست خانوار به تفكيك سال

جدول 19. فراواني و درصد مربوط به نوع فعاليت زنان سرپرست خانوار در طول سالهاي 1383-1379

 

(ادامه نمونه متن)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com