پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی

با عنوان :

زیست جهان دانشجویان و طریقه عرفانی شدن در جوامع مدرن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

از عصر روشنگري و همزمان با رشد جريان عقلگرايي، اين ايده كه «افول دين حتمي می باشد» در محافل روشنفكري غرب فراگير گردید. اين ايده از دو جهت تقويت ميشد: يكي، به دليل جدايي روزافزون نهادهاي ديني از نهادهاي سياسي و اقتصادي و ديگري، به دليل كشفيات و نظريه هاي جديد عملي و ايدئولوژي هاي فكري كه با ادعاهاي كليسا –بعنوان نهاد متولي دين – در مورد طبيعت و بشر كه بصورت نيرويي بيبديل در كشورهاي حامل 1 ناهمخواني هاي بسيار داشت. فرآيند فراگير نوسازي مدرنيته در آمده بود به همراه تبيينها و تفسيرهاي غيرديني كه از طبيعت، جامعه و هستي بشر توسط نظريه هاي جديد علمي و ايدئولوژي هاي فكري ارائه ميشد، نفوذ و حضور اجتماعي دين را به چالش ميكشيد و كارويژههايي را كه در گذشته بر عهدة دين بود برعهدة نهادهاي غيرديني مينهاد. كاهش نفوذ دين در حوزة عمومي و عقبنشيني دين از بسياري از حوزههايي كه قبلاً در آن حضور داشت اين ايده را تنها در سطح ساختي جامعه محدود نمي گردد بلكه روز به روز بر تعداد 2 تقويت كرد كه عرفي شدن كساني كه مبتني بر تفسير ديني از جهان زندگي ميكنند نيز افزوده ميشود. بنيانگذاران جامعه شناسي دين- ماكس وبر و اميل دوركيم – پيشبيني ميكردند كه با رشد علم و عقلانيت و تخصصي شدن امور، روز به روز انحصار دين بر نهادهاي جامعه، اخلاق و ذهن عمومي كاسته خواهد گردید تا جاييكه اين طریقه به محو دين سنتي منجر خواهد گردید. در قرن بيستم، در دهة 50 و 60 ميلادي، بسياري از جامعه شناسان دين با تأييد نظر اسلاف خويش، عرفيشدن ذهني را نتيجة حتمي عرفي شدن عيني ميدانستند و كمرنگ شدن تأثیر نهادها، سمبل ها و نمادهاي ديني در جامعه را پيش بيني ميكردند. پيتر برگر از پيشقراولان نظريه عرفي شدن، افول دين در دو سطح را پيش بيني ميكرد: سطح 3 ساختي جامعه (عيني) و سطح فردي (ذهني). بعلاوه، وي به طریقه عرفي شدن درون ديني نيز قائل بود، يعني روندي كه طي آن محتواي دين روز به روز از مضامين مربوط به ماوراء طبيعت و جهان آخرت تهيتر، و نهادهاي ديني هر چه بيشتر با جامعة عرفي شده سازگار خواهند گردید. 1 -Modernization 2 – Secularization 3 – Peter Berger مقدمه ٢ خيزش هاي ديني در قالب جريانات فكري و اجتماعي در نيمة دوم قرن بيستم بويژه دهه هاي هفتاد و هشتاد ميلادي اما، نشان از واقعيتي ديگر داشت. پيش بيني بنيانگذاران جامعه شناسي دين غلط از آب در آمده بود. ظهور دوبارة دين و حضور فعال آن در صحنههاي اجتماعي و سياسي در كشورهاي در حال توسعه و نيز در كشورهاي صنعتي پيشرفته، بسياري از جامعه شناسان را بر آن داشت تا بر تأثیر فعال دين در دنياي كنوني صحه گذارند و به تبيين خيزش ها و جنبش هاي ديني و نسبت آن با سياست بپردازند. از جملة اين نظريه پردازان پيتر برگر می باشد. وي در يك چرخش قابل توجه در بخشي از آراء قبلي خود در باب عرفي شدن و وضعيت دين در دنياي كنوني، اذعان ميكند: «نميتوان گفت ما در جهاني سكولار زندگي ميكنيم. بجز چند مورد استثناء، جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم همانند گذشته آكنده از احساسات ديني می باشد و در برخي مناطق اين احساسات بسي بيشتر از گذشته می باشد» (برگر، 18 :1380). وي تصريح ميكند اولاً، دين در دنياي كنوني با پيوند دوباره با سياست و اجتماع تأثيري مهم و غير قابل انكاري بر فرآيند توسعه در بسياري از جوامع، سياست جهاني و مباحث اساسي دنياي كنوني –حقوق بشر، عدالت، جنگ و صلح- خواهد داشت. ثانياً، عرفي شدنِ عيني لزوماً با عرفيشدنِ ذهني ارتباط ندارد؛ چه در يك جامعة در سطحِ ساختي سكولار، دين در سطح فرهنگي و آگاهي فردي جايگاه و منزلت بلند مرتبهاي داشته باشد و يا بعكس(همان، ص19). برگر با تصریح به ظهور نظريه هاي جديد علمي بويژه در حوزه هاي علوم طبيعي (فيزيك، كيهان شناسي و …)، چالشهايي كه در قالب نظريات ضد مدرن ظهور يافته، و نيز نياز مبرم دنياي جديد به اخلاق و در نتيجه فراهم شدن شرايط لازم براي زيست اديان در دنياي كنوني، معتقد می باشد كه مدرنيته لزوماً به افول دين نميانجامد (برگر، 1980)؛ تجربيات كشورهاي در حال توسعه نشان ميدهد كه فرآيند نوسازي در آنها بعنوان فرآيندي تكخطي و بيبديل به چالش كشيده شده بطوريكه در بسياري از اين 4 كشورها نيروهاي نوسازي ستيز كه تواني به اندازه نيروهاي حامي نوسازي دارند، ظهور يافته اند و سرنوشت اين كشورها درگرو نحوة تعامل اين نيروها می باشد. در كشورهاي صنعتي نيز فرآيند نوسازي را به وجودآورده می باشد كه در قالب جنبشها و سبكهاي جديد زندگي ظهور يافتهاند. 5 نيروهاي نوسازيزدا 4 – Counter-Modernization 5 – De-modernization مقدمه ٣ اما وضعيت اين نيروها در ايران چگونه می باشد؟ پاسخ به اين سوال يعني تبيين وضعيت تعامل نيروهاي نوسازي و نوسازي ستيز در سطح كلان و نيز نحوة تعامل آگاهي مدرن (آگاهي حاصل از مهمترين نهادهاي مدرن, يعني بوروكراسي و توليد صنعتي) با آگاهي ديني در جامعه ما، ميتواند روشنگر بسياري از چالشهاي موجود در جامعه باشد. اين همان چيزي می باشد كه اين رساله در كانون توجه خود قرار داده می باشد( البته نه در سطح كلان بلكه در سطح مياني جامعه، يعني در دانشگاه بعنوان يك نهاد مياني در جامعه). و در واقع، اين رساله دو هدف را دنبال ميكند: نخست بررسي ميزان چندگانهشدن زيست جهان دانشجويان و ميزان موجهنمايي ديني(مقبوليت تعاريف، مضامين و نمادهاي ديني) در اين وضعيت و دوم، تأثير چندگانه شدن آگاهي زندگي روزمره دانشجويان بر باورها و عقايد ديني آنها. چارچوب نظري اين رساله مبتني بر آراء پيتر برگر می باشد. از زماني كه وي به همراه توماس لاكمن كتاب پرخواننده «ساخت اجتماعي واقعيت, 1375» را نوشت,

در واقع، بنيان نظريي را براي خود برگزيـد كه تقريبا در تمامي آثارش به آن پايبند بوده می باشد. وي اين بنيان نظري را در جامعه شناسي پديداري قـرار داده بود تا توجه جامعه شناسي شناخت را از “ايدئولوژ ي” به “شناسايي زندگي روزمـره” جلـب كنـد. بنابراين در فصل اول از بخش نظري به معرفي و تبيين اين بنيان نظري خواهيم پرداخـت. در فـصل دومِ اين بخش رويكردهاي گوناگون جامعه شناختي به دين معرفي خواهند گردید بويژه، رويكرد پديدارشناسـيي ” در مورد دين پرورانده، معرفي خواهد گردید. و در فـصل سـوم بـه آراء 6 كه برگر در كتاب “سايبان مقدس جامعهشناسان كلاسيك در باب عرفي شدن خواهيم پرداخت. در ايـن فـصل بـويژه آراء دوره اول و دوم برگر در مورد عرفي شدن توضیح داده خواهد گردید. و سرانجام، در فصل چهارم اين بخش به منظـور فـراهم آوردن مقدمهاي براي ورود به بخش تجربيِ رساله، خلاصهاي از چارچوب نظري تحقيق خواهد آمد. بخش دوم اين رساله پژوهشي تجربي می باشد در دانشگاه اميركبيـر بـه منظـور بررسـي نـوع تعامـل آگاهي مدرن و آگاهي ديني در آن. در فصل اول از اين بخش (فصل ششم) به تبيين هـدف ايـن بخـش , تدوين سوالات و فرضيه هاي تحقيق, تعريف عملياتي متغيرها, روش تحقيق و تعيين حجم پرداخته شـده می باشد. فصل هفتم توصيفي می باشد از نتايج حاصل از پيمايشِ صـورت گرفتـه در دانـشگاه اميركبيـر. فـصل 6 -Berger, Peter L. (1967). Sacred Canopy; Elements of a Sociological Theory of Religion, Anchor Books/ Doubleday. مقدمه ٤ هشتم به آزمون فرضيهها اختصاص يافته می باشد و فصل نهم به جمعبندي و نتيجهگيري. در بخش ضـمائم كانون هاي فرهنگي و هنري و تشكلهاي دانشجويي دانشگاه اميركبير معرفي شـده انـد و ليـست برنامـه هـا وفعاليت هاي آنها ارائه شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

موجود می باشد

تعداد صفحه : 165 صفخه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]