در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

عنوان:

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود توجه نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….

بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………

ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………….

اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………….

فرضيه‌هاي پژوهش………………………………………………………………………………………..

تعريف اصطلاحات و متغيرها……………………………………………………………………………

تعريف نظري راهبردهاي حل مسئله……………………………………………………………………

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسئله………………………………………………………………..

متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………….

متغير مستقل…………………………………………………………………………………………………

متغير وابسته………………………………………………………………………………………………….

متغيرهاي كنترل……………………………………………………………………………………………..

تعريف عملياتي آموزش راهبردهاي حل مسأله (متغير مستقل)…………………………………..

تعريف نظري توجه (متغير وابسته اول)……………………………………………………………..

تعريف عملياتي توجه نسبت به رياضي (متغير وابسته اول)…………………………………….

تعريف نظري پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)………………………………….

تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)……………………………….

فصل دوم: پيشينه و زمينه‌هاي نظري پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….

الف) مباني نظري در زمينه موضوع تحقيق……………………………………………………………

تعريف و ويژگيهاي مسئله و حل مسئله………………………………………………………………

حل مسئله و انتقال يادگيري……………………………………………………………………………..

ارتباط بين تفكر انتقادي و حل مسئله…………………………………………………………………..

راهبردهاي حل مسئله و فراشناخت…………………………………………………………………….

 نظريه‌هاي پيرامون حل مسئله…………………………………………………………………………….

حل مسئله از ديدگاه رفتارگرايان ……………………………………………………………………….

حل مسئله از ديدگاه گشتالت……………………………………………………………………………

رويكرد خبرپردازي به حل مسئله……………………………………………………………………….

مراحل آموزش حل مسئله (الگوي دي چكووكرافورد)…………………………………………….

طرح جورج پوليا پيرامون حل مسئله…………………………………………………………………..

مباني نظري در زمينه توجه……………………………………………………………………………..

تعريف توجه………………………………………………………………………………………………

ويژگيها و ابعاد توجه…………………………………………………………………………………….

تغيير توجه………………………………………………………………………………………………….

الگوهاي يادگيري تغيير توجه…………………………………………………………………………..

الف) نظريه محرك – پاسخ………………………………………………………………………………

نظريه هاولند…………………………………………………………………………………………………

ب) نظريه مشوقها و تعارضها……………………………………………………………………………

الگوهاي شناختي تغيير توجه…………………………………………………………………………..

الف) نظريه تعادل………………………………………………………………………………………….

ب) نظريه توافق…………………………………………………………………………………………….

ج) نظريه همسازي شناختي………………………………………………………………………………

د) نظريه قضاوت اجتماعي………………………………………………………………………………

الگوهاي كاركردي………………………………………………………………………………………….

نگرشها و آموزش و پرورش…………………………………………………………………………….

ب) يافته‌هاي پژوهش در زمينه موضوع تحقيق………………………………………………………

فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………

جامعه آماري ……………………………………………………………………………………………….

نمونه و روش نمونه‌گيري…………………………………………………………………………………

ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………..

شيوه اجرا…………………………………………………………………………………………………….

روش تجزيه و تحليل داده‌ها…………………………………………………………………………….

فصل چهارم: تحليل نتايج و بيان توصيفي يافته‌ها

4-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………

4-2) آزمون همتاسازي……………………………………………………………………………………

4-3) تحليل داده‌ها با بهره گیری از آمار توصيفي……………………………………………………….

4-4) تجزيه و تحليل داده‌ها با بهره گیری از آمار استنباطي…………………………………………..

الف) فرضيه اول……………………………………………………………………………………………

ب) فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

نتايج پژوهش……………………………………………………………………………………………….

محدوديتهاي پژوهش……………………………………………………………………………………..

پيشنهادات به پژوهشگران………………………………………………………………………………..

فهرست منابع فارسي………………………………………………………………………………………

فهرست منابع لاتين ……………………………………………………………………………………….

چکیده:

در اين پژوهش تأثير روش آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت تحصيلي رياضيات و توجه نسبت به رياضي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از: دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمايي مدارس شهرستان طارم در سال تحصيلي 82-81 كه نمره رياضي آنها در نيم سال اول كمتر از 12 بود. آزمودني‌هاي اين پژوهش به صورت تصادفي انتخاب شدند. به اين ترتيب كه از روي فهرست مدارس راهنمايي اين شهرستان يك مدرسه به عنوان نمونه انتخاب گردید. از آنجا كه اين مدرسه فقط داراي دو كلاس راهنمايي بود، دانش‌آموزان اين دو كلاس كه نمره رياضي نيم سال اولشان كمتر از 12 بود انتخاب و پيش‌آزمون مقياس توجه سنج نسبت به رياضي بر روي آنها اجرا گرديد. در اين ميان 30 نفر به عنوان گروه آزمايش و گواه انتخاب شدند. سپس آموزش روش راهبردهاي حل مسأله بر روي گروه آزمايشي به اجرا درآمد (به مدت 7 جلسه) و در پايان يك آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي و نيز پس آزمون مقياس توجه نسبت به رياضي بر روي دو گروه اجرا گرديد.

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد كه اين روش پيشرفت تحصيلي گروه آزمايشي را در قياس با گروه گواه افزايش داد همچنين توجه گروه آزمايش را هم نسبت به رياضيات بهبود بخشيد.

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه

يك كشف بزرگ سبب حل شدن يك مسأله بزرگ مي‌گردد، ولي در حل هر مسئله حبه‌اي از اكتشاف هست. مسئله شخص ممكن می باشد چندان پيچيده نباشد، ولي اگر كنجكاوي وي را برانگيزد و ملكه‌هاي اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و اگر آن را با وسايل و تدابير خود حل كند ممكن می باشد از تنش و شادماني حاصل از پيروزي در اكتشاف شاد گردد، چنين حال و تجربه‌اي در سالهاي تجربه‌پذيري مي‌تواند شوق و ذوقي براي كار عقلي و فكري پديد آورد و آثار خود را بر ذهن و روان و خصلت شخص در تمام عمر باقي گذارد (پوليا، 1944، ترجمه آرام، 1377).

بنابراين، معلم رياضيات فرصت بزرگي در برابر خويش دارد. اگر وقت اختصاصي خود را به تمرين دادن شاگردان در عمليات پيش پا افتاده بگذراند، علاقه و دلبستگي آنان را مي‌كشد و مانع رشد و تعامل عقلي آنان مي‌گردد و بايد گفت فرصتي را كه در اختيار داشته به صورت بدي صرف كرده می باشد، ولي اگر كنجكاوي دانش‌آموزان را با مطرح كردن مسائلي متناسب با دانش و شناخت ايشان برانگيزد و در حل مسائل با طرح كردن پرسشهايي راهنما به ياري آنان برخيزد مي‌تواند ذوق و شوق و وسيله‌اي براي انديشيدن مستقل در وجود ايشان پديد آورد.

در مقدمه كتاب رياضي سال دوم راهنمايي تأليف هيأت مؤلفان كتب درسي آمده می باشد: درس رياضي يكي از درسهاي مهم و بنيادي می باشد، در اين درس دانش‌آموزان روش درست انديشيدن را در حل مسائل فرا مي‌گيرند و با محاسبه‌هاي عددي مورد نياز در ساير درسها آشنا شده و كاربردهاي رياضي را در حل مسأله‌هاي روزمرة زندگي ياد مي‌گيرند. دانش‌آموزان عموما به اهميت رياضي واقفند و مي‌دانند داشتن پايه‌اي خوب در درس رياضي تا چه حد به پيشرفت آنها در ساير درسها كمك مي‌كند، اما اغلب نمي‌دانند كه درس رياضي را چگونه بايد آموخت. (ص 4)

همچنانكه عنوان گردید درس رياضي به عنوان يك درس پايه و مبنايي براي تعيين رشته‌هاي تحصيلي دوره متوسط جايگاهي ويژه را در دروس دوره راهنمايي و پس از آن به خود اختصاص داده می باشد و حل مسأله در شمار وظايف اصلي دانش‌آموزان و پرحجم‌‌ترين تكليف درسي مي‌باشد و به اعتقاد پژوهشگران (ماير و همكاران، لوئيس و ماير، 1978) حل مسأله هسته اصلي برنامه درس رياضي محسوب مي‌گردد (ماير و همكارن 1986 ترجمه فراهاني، 1376)

لذا پژوهش حاضر با بهره‌گيري از آموزه‌هاي روان‌شناسي تفكر حل مسئله و پيروي از رويكرد تجربي آموزش راهبردهاي حل مسأله رياضي (الگوي پوليا)، تأثير آن را بر توجه و پيشرفت تحصيلي رياضيات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمايي مورد نظر قرار داده می باشد.

اظهار مسأله:

علي‌رغم اختلاف نظرهايي كه در تعريف توجه بين روانشناسان مختلف هست، روي هم رفته تعريف سه عنصري توجه تعريفي می باشد كه بيشتر روان‌شناسان روي آن اتفاق نظر دارند. عنصر شناختي شامل اعتقادات و باورهاي شخصي درمورد يك شيء يا يك انديشه می باشد، عنصر احساسي يا عاطفي آن می باشد كه معمولا نوعي احساس عاطفي با باورهاي ما پيوند دارد و تمايل به اقدام، به آمادگي براي پاسخگويي به شيوه‌اي خاص اطلاق مي‌گردد. (كريمي، 1380)

علاقه به درس، دقت، كوشش و پشتكار ياد گيرنده را افزايش مي‌دهد و در نتيجه بر يادگيري تأثير مثبت دارد بنابراين كوشش در بالا بردن سطح علاقه يادگيرنده يكي از تدابير مهم آموزشي معلم به حساب مي‌آيد و بهترين راه جلوگيري از بي‌ميلي و بي‌علاقگي در يادگيرنده و افزايش سطح علاقه و توجه مثبت او نسبت به يادگيري و فعاليتهاي آموزشگاه و فراهم آوردن امكانات كسب توفيق می باشد. (سيف، 1380). در تمام طول تاريخ آموزش و پرورش حل مسأله يكي از هدفهاي مهم آموزشي معلمان به شمار مي‌آمده می باشد. از بركت پيشرفتهاي روان‌شناسي علمي معاصر روز به روز بر اهميت اين موضوع افزوده شده می باشد، روان‌شناسان و نظريه‌پردازان مختلف بر تأثیر يادگيرنده در ضمن فعاليتهاي مختلف يادگيري بويژه فعاليت حل مسأله در كشف و ساخت دانش تأكيد فراوان داشته‌اند. جان ديويي، جروم برونر، ژان پياژه، لئو ويگوتسكي مانند كساني هستند كه بر تأثیر فعاليت يادگيرنده در جريان حل مسأله بر دانش‌ اندوزي تأكيد داشته‌اند و نظريه سازندگي يا ساختن‌گرايي يادگيري از ثمرات افكار اين انديشمندان می باشد. بنا به گفته كيلپاتريك (1918 به نقل از آندرز، 1998) يادگيري در آموزشگاه بايد هدفمند باشد نه انتزاعي و يادگيري هدفمند از راه واداشتن دانش‌آموزان به انجام پروژه‌هاي مورد علاقه و انتخاب خودشان بهتر امكان‌پذير می باشد. (سيف، 1380)

در جامعه ما افراد زيادي در حال تحصيل در مقاطع مختلف آموزش و پرورش هستند و علاوه بر آن توجه سنتي و احتمالا منفي نسبت به يادگيري و كاربرد رياضي هست. اين مشكل بخصوص در مورد درس رياضي پر‌رنگ‌تر و جدي‌تر مي‌نمايد. روش راهبردهاي حل مسأله روشي می باشد كه با مشخص كردن مراحل و اصولي كه در پي خواهند آمد مي‌تواند كمك شاياني در جهت رفع اين معضل نمايد. تحقيق حاضر به دنبال مشخص كردن تأثير آموزش روش راهبردهاي حل مسأله در تغيير توجه و پيشرفت تحصيلي در درس رياضي مي‌باشد.

ضرورت پژوهش:

جورج پوليا در ديباچه و ويرايش دوم كتاب چگونه مسئله را حل كنيم مي‌نويسد «رياضيات اين افتخار مشكوك را دارد كه در برنامه آموزشگاهها موضوع كمتر جالب توجه همگان باشد… معلمان آينده از مدارس ابتدايي عبور مي‌كنند براي آنكه از رياضيات بيزار شوند… و سپس به مدارس ابتدايي بازمي‌گردند تا به نسل تازه‌اي نفرت داشتن از رياضيات را تعليم دهند» (1956، صفحه 16) در پايان پوليا ابراز اميدواري مي‌كند كه خوانندگان خود را متقاعد سازند كه رياضيات علاوه بر اين كه گذرگاهي ضروري براي كارهاي مهندسي و دست يافتن به شناخت علمي می باشد، مايه شادي و لذت باشد و چشم‌اندازي براي فعاليتهاي عقلي از درجه بالا به وجودآورد. (پوليا، 1956، ترجمه آرام، 1369)

همچنين نگاهي به درصد عدم قبولي و عدم رضايت دانش‌آموزان از درس رياضيات و ديگر مشكلاتي كه دانش‌آموزان را در اين درس با دردسر مواجه ساخته می باشد، بعلاوة عدم وجود ذهنيت روشن و منطق والدين از اين درس، پژوهشهايي را مي‌طلبد، كه استراتژي حل مسئله در رياضي نيز يكي از اين پژوهشهاست و در پژوهش حاضر مورد توجه می باشد. (اصغري نكاح، 1378)

صالحي و سرمد (1373) مي‌نويسند اكنون زمان آن فرا رسيده می باشد تا اين كمبودها را جبران نموده و نظامهاي كاربردي براي آموزش حل مسأله ايجاد نمائيم و آموزش و پرورش ما به پژوهشهاي متعدد و گسترده‌اي نياز دارد تا آغاز اصول حاكم بر اين آموزش و سپس شيوه‌هاي كاربردي آن را كشف نموده و نهايتا جايگاه اين شيوه‌ها را در يك برنامه درسي آموزشگاهي مشخص كند. 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***