در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم تربیتی

(گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

عنوان:

پایان نامه مطالعه ارتباط بهره گیری بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول                                                                                                        

مقدمه                                                                                                                 1         

اظهار مسئله                                                                                                          3

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                          3

هدف کلی پژوهش                                                                                                  4

فرضیه ها                                                                                                             4

تعاریف عملیاتی متغییر ها                                                                                        4

فصل دوم

الف – ادبیات پژوهش                                                                                       

مقدمه                                                                                                                  7

تعریف افت تحصیلی                                                                                                 7

علتهای افت تحصیلی                                                                                               8

تعریف ارزشیابی و انواع آن                                                                                        10

تعریف اندازه گیری و مفاهیم مربوط به آن                                                                      14

فواید بازی های رایانه ای برای کودکان                                                                          26

تاثیرات بازی های رایانه ای خشونت آمیز بر روی کودکان و نوجوانان                                     29

راهکارهای مداخله ی ممکن و احتمالی                                                                        46

ب-مروری بر تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع در داخل یا خارج از کشور                           48

فصل سوم

جامعه آماری                                                                                                           54

نمونه و روش نمونه گیری                                                                                           54

ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                                             57

روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                                 58

فصل چهارم    

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها                                                                           60

فصل پنجم                                                                                                       

اختصار و نتایج پژوهش                                                                                                 73

محدودیتهای پژوهش                                                                                                   74

پیشنهادات محقق                                                                                                      75

منابع                                                                                                                       76

چکیده پژوهش:

موضوع پژوهش در خصوص مطالعه بهره گیری بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان می باشد. گرایش بیش از حد به بازی های رایانه ای و اثرات منفی این بازیها روی اقشار مختلف در جامعه با در نظر داشتن اینکه اغلب گرایش به بازی های رایانه در نوجوانان دیده می گردد، در پی مطالعه تأثیر و تاثیر بازی های رایانه ای بر روی کودکان و نوجوانان و تاثیرات مثبت و منفی آن بر روی افت تحصیلی دانش آموزان هستیم، این پژوهش دارای دو فرضیه میباشد که بهره گیری بیش از حد از بازی های رایانه ای باعث افت تحصیلی در دانش آموزان می گردد و بهره گیری بیش از حد از بازی های رایانه ای باعث افت تحصیلی در دانش آموزان نمی گردد.

متغییر های این پژوهش بازی های رایانه ای و افت تحصیلی می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد، از جمعیتی تعریف شده از دانش آموزان راهنمایی دخترانه و با متغییر مشخص وابسطه و مستقل به انجام رسید، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سئوال بر اساس طیف لیکرت بود، جهت دستیابی به اهداف از آزمون کای دو، تحلیل واریانس، انحراف معیار و میانگین بهره گیری گردید .

ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده می باشد که شامل 15 سئوال بسته پاسخ بود که 8 سئوال مربوط به فرضیه اول، 7 سئوال مربوط به فرضیه دوم میباشد، برای هر سئوالی جدولی تهیه شده و نمودار ستونی مربوط به آن رسم گردید، سپس میانگین جنیه های مثبت و منفی سئوالات مربوط به هر فرضیه بدست آمده و جدول نمودار مربوط به آنها رسم شده می باشد.

و نتایجی که از فزضیه اول و دوم به دست آمده نشان میدهد که بهره گیری بیش ازحد بازی های رایانه ای باعث افت تحصیلی دانش آموزان می گردد و اثرات روحی و روانی و جسمی نیز بر روی دانش آموزان می گذارد و راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی بهره گیری بیش از حد از بازیهای رایانه ای ارائه شده می باشد.

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه

بازي هاي كامپيوتري نياز به منطق، حافظه، مهارت هاي حل مساله، تجسم و اكتشاف دارند و لازمه اين بازي ها دستكاري اشياء با ابزارهاي الكترونيكي و فهم بازي به مثابه سيستم پيچيده می باشد.

بازيهاي گروهي كامپيوتري مستلزم رشد مهارت هاي اجتماعي می باشد مثلا بچه ها بايد در مورد هدف هاي خود تصميم بگيرند.

بازي هاي فردي، گروهي و رقابتي مانند بازي هاي کامپيوتري هستند و محتواي بازي ها نيز به تناسب گروه هاي مخاطب متفاوت می باشد به طوريکه برخي بازي ها حادثه اي، پاره اي تخيلي و بعضي نيز فكري هستند.

گرافيک، صدا و تعامل، ابتکار سير داستان، کنجکاوي، پيچيدگي و تخيل، منطق، حافظه، بازتاب ها، مهارت هاي رياضي، چالش حل مساله و تجسم مانند جنبه هاي فني، رواني و فردي می باشد که بازيگران را جذب اين بازي ها مي کند.

کار مستقل، مداومت در بازي، لذت بردن از بازي، مشارکت فعال، تعامل مشارکتي، ساختار گروهي، يادگيري، رقابت يا همکاري گروهي و فرصت هاي برابر در بازي مانند عواملي می باشد که در فرد براي ادامه بازي ايجاد انگيزه مي کند.

تحليلگران بازيهاي کامپيوتري بر اين عقيده اند که بازيها بدون مشکل نيستند به ويژه اينکه معمولا فراهم آوردن همه مشخصات بازي هاي خوب كامپيوتري در يک بازي مشكل می باشد. بازي ممكن می باشد خيلي آسان و يا خيلي سخت باشد و در هر دو صورت ايجاد انگيزه نكند و گاه بازي از حيث زمان طولاني می باشد و اين با محدوديت هاي برنامه درسي تناسبي ندارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ارتباط گرافيكي نامناسب، بازخورد اندک و قواعد غيرمنطقي از ديگر مشكلات بازي هاي كامپيوتري می باشد و ايجاد انگيزه يكي از لوازم بازي هاي كامپيوتري می باشد ولي گاه ممكن می باشد اين جنبه آنقدر قوي باشد كه ايجاد اعتياد كند.

نكته ديگر اين می باشد كه بازي هاي کامپيوتري داراي جهت گيري هاي جنسيتي هستند و عملا به صورتي طراحي شده اند كه گويي اغلب بازي هاي كامپيوتري به پسرها اختصاص دارند.

مساله ديگر محتواي اكثر بازي هاست كه زمينه هاي خشونت را با خود به همراه دارند و امكان انتقال اين تأثیر هارا به دنياي واقعي ايجاد مي كنند.

از طرفي مشاركت در بازي ممكن می باشد در برخي بازي ها، صرفا به صورت مراعات نوبت يكديگر در بازي باشد و عملا امكان مشاركت در تصميم گيري و بروز مهارت هاي اجتماعي از طريق بازي ها ايجاد نشود.

آن چیز که که عملا نشان مي دهد بچه ها در حال كار گروهي هستند گفتگو و صحبت كردن آن -ها با يكديگر و تبادل نظر آنها براي تصميم گيري می باشد.

دانشمندان در تلاشند تا به حقايقي نائل آيند که تاثيرات بازي هاي ويدئويي و رايانه اي را روي روح و جسم بازيکنان نشان دهد.

محققان دانشگاه “هال” در انگليس بر اين عقيده اند که صنعت بازي ها به جاي مدارک حکايتي و روايتي نيازمند به حمايت هاي مالي و فني می باشد.

اظهار مسئله:

امروزه با رشد سریع اینترنت و ارتباطات این بازی ها به فاصله کوتاهی در ایران رواج یافته می باشد، این نوآوری بشر که امروزه تقریبا در اوقات فراغت اکثر بچه ها راه یافته، همچون دیگر ساخته های دوست بشر دو رو دارد که یک روی آن بهره گیری صحیح در کارها و کمک به رشد و سعادت بشر و روی دیگر آن بهره گیری غلط می باشد که موجب رکود علمی و همچنین رشد نابهنجاری ها در جامعه می گردد، با در نظر داشتن اینکه گرایش بیش از حد به بازی های رایانه ای و اثرات منفی این بازی ها بر روی اقشار مختلف جامعه و تاثیرات منفی آن بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مواجه هستیم و این موضوع در سالهای اخیر روز به روز بیشتر قابل نظاره می باشد ، لذا محقق ، پژوهش حاضر را جهت مطالعه علل واقعی آن و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع معضلات احتمالی انتخاب و اجرا می نماید.

اهمیت و موضوع پژوهش:

با در نظر داشتن وجود تاثیرات منفی در میان کودکان و نوجوانانی که از بازی های رایانه ای بیش از حد بهره گیری می کنند و همچنین اثرات منفی روحی و روانی این بازی ها بر روی این قشر در جامعه و همچنین اثرات منفی این بازی ها بر روی افت تحصیلی دانش آموزان اهمیت مطالعه این موضوع مشخص می گردد، این پژوهش که به دنبال آن آگاه کردن والدین از عواقب بیش از حد بهره گیری کردن فرزندانشان از بازی های رایانه ای و مطالعه بر روی اثرات منفی بازی های رایانه ای بر روی افت تحصیلی دانش آموزان و همچنین مطالعه و رسیدن به راههایی برای کاهش اثرات این بازی ها بر روی دانش آموزان می باشد.

هدف پژوهش:

هدف از پژوهش حاضر در مطالعه ارتباط بین بهره گیری بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان میباشد.

فرضیه ها:

فرضیه اول

بین بهره گیری بیش از حد از بازیهای رایانه ای و افت تحصیلی دانش آموزان جامعه مورد پژوهش ارتباط هست.

فرضیه دوم

بین بهره گیری بیش از حد از بازیهای رایانه ای و افت تحصیلی دانش آموزان جامعه مورد پژوهش ارتباط وجود ندارد.

تعاریف عملیاتی متغییر های پژوهش

بازی های رایانه ای:

به انواع و اقسام بازی های رایانه ای و ویدئویی گفته می گردد، که این بازی ها امروزه قسمت اعظم بازار جهان را به خود اختصاص داده اند.

افت تحصیلی:

شکست یا افت تحصیلی عبارت می باشد از وقوع ترک تحصیلی زودرس و تکرار پایه تحصیلی در نظام آموزش و پرورش یک کشور.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 81

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***