در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: موضوع تحقيق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 1

بيان مسأله ……………………………………………………………………………………………. 6

ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………… 10

اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………… 13

فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………… 13

متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………….. 14

تعاريف متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم: ادبيات پژوهش

الف) افسردگي ……………………………………………………………………………………… 16

تاريخچه افسردگي………………………………………………………………………………….. 16

افسردگي چيست……………………………………………………………………………………. 17

تفاوت بين اندوه سالم و افسردگي چيست……………………………………………………. 19

تعريف افسردگي …………………………………………………………………………………… 19

افسردگي چه كساني را تهديد مي‌كند…………………………………………………………… 20

-جنس…………………………………………………………………………………………………. 20

-سن…………………………………………………………………………………………………… 20

ديدگاه‌هاي نظري درمورد افسردگي………………………………………………………………. 21

ديدگاه زيست شناختي…………………………………………………………………………….. 21

-سبب شناسي افسردگي…………………………………………………………………………… 22

-توارث……………………………………………………………………………………………….. 22

-آمين‌هاي بيوژنيك…………………………………………………………………………………. 23

 -نوراپي نفرين……………………………………………………………………………………….. 23-سروتونين……………………………………………………………………………………………. 24

-دوپامين……………………………………………………………………………………………… 24

-فرضيه فلوكستين (پروزاك) وايندول آمين…………………………………………………… 25

پاسخ زيست‌ شناختي در افسردگي……………………………………………………………… 25

-آزمون بازداري دگزامتازون………………………………………………………………………. 25

– فروزش…………………………………………………………………………………………….. 26

اختلالات خواب………………………………………………………………………………….. 26

-محور تيروئيد……………………………………………………………………………………….. 27

-اثر كورتيزول……………………………………………………………………………………….. 28

-سيستم ليمبيك و افسردگي……………………………………………………………………… 28

-ريتم‌هاي شبانه روزي……………………………………………………………………………… 29

-تصوير گري از مغز……………………………………………………………………………….. 30

ديدگاه روان شناختي……………………………………………………………………………….. 30

الگوهاي روانكاري………………………………………………………………………………….. 31

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الگوي خشم معطوف به درون……………………………………………………………………. 31

-الگوي فقدان شي………………………………………………………………………………….. 32

ديدگاه رفتاري ………………………………………………………………………………………. 32

ديدگاه بشر‌گرايي………………………………………………………………………………….. 33

ديدگاه شناختي………………………………………………………………………………………. 34

-خطاهاي منطق……………………………………………………………………………………… 35

-الگوي درماندگي آموخته شده افسردگي……………………………………………………… 36

ب) درمان افسردگي………………………………………………………………………………. 38

درمان مبتني بر نظريه‌هاي زيست شناختي……………………………………………………… 38

-دارو درماني………………………………………………………………………………………… 38

-الكترو شوك درماني………………………………………………………………………………. 39

– نور درماني…………………………………………………………………………………………. 40

درمان مبتني بر نظريه‌هاي روان پويايي…………………………………………………………. 41

-روان درماني روان پويشي……………………………………………………………………….. 42

-روان درماني حمايتي……………………………………………………………………………… 43

-روان درماني ميان فردي………………………………………………………………………….. 44

-روان درماني فمينيستي……………………………………………………………………………. 45

درمان مبتني بر نظريه‌هاي شناختي و رفتاري………………………………………………….. 45

-رفتار درماني………………………………………………………………………………………… 46

-ارتباط درماني……………………………………………………………………………………….. 47

– شناخت درماني…………………………………………………………………………………… 48

درمان مبتني بر گروه درماني………………………………………………………………………. 49

-خانواده درماني…………………………………………………………………………………….. 50

-زوج درماني………………………………………………………………………………………… 50

-گروه‌هاي حمايتگر………………………………………………………………………………… 51

درمانهاي تكميلي …………………………………………………………………………………… 51

-داروهاي گياهي……………………………………………………………………………………. 52

-رژيم غذايي و مكمل‌هاي غذايي……………………………………………………………….. 52

-فنون آرميدگي………………………………………………………………………………………. 53

-هوميوپاتي…………………………………………………………………………………………… 54

ج) افسردگي زنان………………………………………………………………………………….. 55

اختلالات خلقي مربوط به قاعدگي……………………………………………………………… 56

سندرم قبل از قاعدگي …………………………………………………………………….. 56

-سبب شناسي…………………………………………………………………………………… 56

-بروز تشخيص……………………………………………………………………………………… 57

اختلال ملال پيش از قاعدگي ……………………………………………………………………. 58

درمان اختلال‌هاي قاعدگي ……………………………………………………………………….. 60

-درمان سندرم قبل از قاعدگي  ………………………………………………………………….. 60

-درمان اختلال ملال پيش از قاعدگي…………………………………………………………… 61

ارزيابي تاثير درمان‌ها……………………………………………………………………………….. 63

اختلالات خلقي مربوط به زايمان………………………………………………………………… 64

-افسردگي بعد از زايمان………………………………………………………………………….. 65

-سبب شناسي اختلالات خلقي بعد از زايمان………………………………………………… 65

– بروز و تشخيص افسردگي بعد از زايمان…………………………………………………… 68

-علايم افسردگي در طول بارداري………………………………………………………………. 69

-اختلالات خلقي پس از زايمان…………………………………………………………………. 69

درمان اختلالات خلقي پس از زايمان…………………………………………………………… 72

-دارو درماني در دوران بارداري…………………………………………………………………. 75

-دارو درماني در دوران شيردهي………………………………………………………………… 77

چگونه خود را ياري دهيم؟……………………………………………………………………….. 78

تأثیر حمايتي ماما و پرستار روانگر در پيشگيري افسردگي پس از زايمان………………….. 79

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اختلالات خلقي مربوط به يائسگي………………………………………………………………. 81

-سبب شناسي ………………………………………………………………………………………. 82

– يائسگي و افسردگي……………………………………………………………………………… 82

-درمان………………………………………………………………………………………………… 83

اختصار جلسات كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري…………………………………………. 86

د) مروري بر تحقيقات انجام شده……………………………………………………………… 101

فصل سوم: طرح تحقيق

طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 106

جامعه آماري…………………………………………………………………………………………. 108

نمونه آماري…………………………………………………………………………………………… 108

روش نمونه‌گيري……………………………………………………………………………………. 109

ابزار اندازه‌گيري……………………………………………………………………………………… 109

پرسشنامه افسردگي بك……………………………………………………………………………. 110

جدول هنجار گزيني مقياس افسردگي بك…………………………………………………….. 114

طریقه اجراي اطلاعات ……………………………………………………………………………… 115

روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………………….. 117

فصل چهارم: تحليل آماري

داده‌هاي توصيفي پژوهش…………………………………………………………………………. 118

تحليل داده‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………. 123

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

اختصار پژوهش …………………………………………………………………………………….. 133

بحث و جمع بندي نهايي…………………………………………………………………………. 134

محدوديت‌هاي تحقيق……………………………………………………………………………… 136

پيشنهادها……………………………………………………………………………………………… 136

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير كلاس هاي آموزشي دوران بارداري بر افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران انجام گردید. اين مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربي بود. در اين پژوهش ميزان افسردگي خانم هاي مراجعه كننده از طريق پاسخ به تست بك انجام گردید و سن آزمودني هاي مورد پژوهش حداقل 18 و حداكثر 39 سال بود. نمونه آماري اين پژوهش شامل 120 خانم بود كه در گروه 40 نفري مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنين اين گروه ها خود به دو دسته بارداري اول و بارداري دوم نيز تقسيم شدند، كه در سال 85-84 به درمانگاه قدس، بيمارستان بوعلي و مطب خانم دكتر محمدياري مراجعه كرده بودند و به صورت غير تصادفي، در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تكميل نمودند.

فرضيه اصلي محقق عبارت بود از:

بين ميزان شركت در كلاس هاي آمادگي دوران بارداري و ميزان افسردگي پس از زايمان ارتباط هست. نتايج تحليل آزمون T نشان داد كه كلاس هاي آمادگي دوران بارداري در كاهش افسردگي پس از زايمان تأثير داشت.

همچنين فرضيه هاي فرعي محقق عبارت بودند از:

– بين خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت مي كنند با خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت نمي كنند از نظر ميزان افسردگي تفاوت هست. نتايج تحليل آزمون T نشان داد بين خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت كرده اند و آنهائي كه در چنين كلاس هايي شركت نداشتند از نظر افسردگي تفاوت معناداري وجود داشت.

بين خانم هايي كه به مطب خصوصي مراجعه كردند با خانم هايي كه به درمانگاه دولتي مراجعه كردند تفاوت هست. نتايج تحليل آزمون T نشان داد كه بين اين دو وضعيت ذكر شده تفاوت معنا داري وجود نداشت. يعني عامل اقتصادي – اجتماعي تأثيري در ميزان افسردگي پس از زايمان نداشت.

– بين بارداري هاي اول و دوم از نظر ميزان افسردگي تفاوت هست. در اين فرضيه نيز با بهره گیری از نتايج تحليل آزمون T مشخص گردید كه بين بارداري اول و دوم از نظر ميزان افسردگي تفاوت معنا داري وجود نداشت.

مقدمه:

در طی قرن حاضر یکی از زمینه های مطالعاتی که توجه روز افزون بسیاری از متخصصان رشته‌های مختلف را به خود جلب نموده می باشد ، مطالعه تأثیر جنسیت و تفاوت های مربوط به آن در زمینه های گوناگون علمی می باشد. یکی از مباحث جالب در حرفه روانپزشکی و پزشکی نیز تفاوتهای وابسته به جنس و ابتلا به بیماریها و اختلال های یاد شده در راهنمای آماری و تشخیص اختلال روانی (DSM IV) می‌باشد. در بخش همه گیرشناسی اختلال ها ، نرخ بروز بیماریها ی مختلف در دو جنس، تفاوت های فراوانی را نشان می دهد. برای مثال، مردها در خطر بیشتری برای ابتلا به بیماریهای قلبی – عروقی ، الکسیم، پسیکوپاتی (جامعه ستیزی) می باشند. در حالی که زنها در طول زندگی شان بیشتر در خطر ابتلا به بیماریهای مربوط به تیروئید، اختلال های خوردن و افسردگی هستند. (نمازی 1379)

اختلال افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی، با شیوع 25% – 15% در طول عمر به شمار می رود (جود، 1994). افسردگی نه تنها در بسیاری از پژوهش ها ، رایج ترین اختلال روانی گزارش شده، بلکه شاید از قدیمی ترین نشانگان روانی باشد که در متون پزشکی به آن پرداخته شده می باشد. ( یانکرز، 1382)

تفاوت های مربوط به جنس در بروز افسردگی می تواند پس از بلوغ شروع شده و ادامه یابد. ابتلا به افسردگی به ویژه افسردگی یک قطبی، افسردگی مربوط به اختلال های عاطفی فصلی در بین زنها بسیار شایع تر از مردها می باشد. در مجموع حوادث مربوط به سیکل باروری تا حد زیادی زمینه ساز معضلات عاطفی زنان شناخته شده می باشد. برای مثال می توان از افسردگی همراه با داروهای ضد حاملگی ، افسردگی مربوط به قاعدگی، افسردگی پس از زایمان و افسردگی دوران یائسگی را نام برد. (نمازی 1379)

در چند دهه گذشته نشانگان افسردگی پس از زایمان مورد توجه بسیاری از متخصصان علوم پزشکی و روانشناسی قرار گرفته می باشد . افزایش پژوهش در این زمینه علت های گوناگونی دارد. یک دلیل آن می باشد که اگر چه تولد نوزاد در مقطعی از زمان برای بسیاری از خانواده ها اتفاق می افتد، اما بسیاری از مادران در این دوره یک تغییر و تحول جسمی و روانی را نشان می دهند. ماههای آبستني زن، حساس ترین دوره زندگی هر خانواده می باشد، زیرا از یکسو وضعیت جسمی و روانی و عاطفی زن آبستن در شرایط ویژه ای قرار دارد که نیاز به مراقبت در تمام وضعیت های مذکور را دارد و از سوی دیگر موجودیت جسمی – روانی یک بشر دیگر (جنین) در بطن وجود مادر آبستن در حال شکل گیری می باشد. جنین نیاز به مادری دارد که از نظر جسمی و بهداشتی سالم باشد، از نظر روانی – اجتماعی ایمن باشد. در صورت مساعد بودن وضعیت مادر ، ظرفیت های ژنتیک تخمک بارور شده در طی 9 ماه بارداری بالفعل می گردد. پس از دوران بارداری، دوران نوزادی و سال های اولیه کودکی نیز برای رشد و تحول جسمی – روانی سالم، نیاز به مادر واجد سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دارد (مهری نژاد، 1381).

این مرحله از زندگی می تواند برای مادر، کودک و کل خانواده آسیب زا باشد. دوران پس از زایمان طبیعتاً یک دوره انتقالی می باشد و بسیاری از رویدادها تغییر می یابند. تأثیر ها، الگوها و ارتباطات بایستی تجدید گردند. با این حال انتظار جامعه و فرهنگ این می باشد که مادر شدن امری طبیعی می باشد که اکثر مردم با آن سازگار می شوند (گروئن، 1990 به نقل از خمسه 1381).

اولین بار مارسه (1858) به گونه سیستماتیک نشان داد که دوره پس از زایمان، مخصوصاً شش هفته پس از آن یک دوره آسیب پذیری مهم برای ابتلا به اختلال های روانی می باشد و افسردگی می تواند در فرایند دلبستگی و تعهد طبیعی مادر، مراقبت موثر او از طفل و مهارتهای او بعنوان یک مادر مداخله کند و زمان پس از تولد یا زایمان به عنوان دوره افزایش خطر شیوع افسردگی در زنان قلمداد می گردد.

اختلالات خلقی پس از زایمان که به فراوانی پیش می آید و معمولاً گذرا می باشد، نزد عموم مردم مساله ای شناخته شده می باشد. اما در بعضی موارد این حالتها بصورت بیماری افسردگی و مداوم و پایدار ظهور کرده و درمان جدی و منظمی را نیاز دارد. افسردگی شایعترین حالت روانی پس از زایمان می باشد و بایستی توجه داشت حالت های اسکیزوافکتیو و اسیکزوفرنی و تیرگی شعور هم پس از زایمان دیده می شوند و در بعضی موارد اسیکزوفرنی آغاز به صورت افسردگی ظاهر شده و پس از چند هفته علائم اصلی عیان می گردد (گیلدر، 1989 به نقل از خمسه، 1381).

بطور کلی اکثر منابع موجود اختلال های روانی پس از زایمان را شامل غم پس از زایمان، افسردگی پس از زایمان و سایکوز پس از زایمان می دانند. این اختلال ها از روز سوم پس از زایمان تا یک سال پس از آن امکان بروزشان هست. (مهری نژاد، 1381)

غم پس از زایمان: اولین نوع افسردگی بعد از زایمان غم پس از زایمان می باشد که به عنوان خفیف ترین شکل اختلالات خلقی پس از زایمان به شمار می رود و در یک شیوع 85-25 درصدی گزارش شده می باشد. علائم این سندرم به نوعی، از اولین روزهای بعد از زایمان شروع می گردد و مدتی بعد نیز از بین می‌رود. (یانکرز، 1382)

افسردگی پس از زایمان: این دومین نوع ناخوشی هیجانی می باشد که مادران جدید نسبت به آن، آسیب پذیر هستند. افسردگی بعد از زایمان معطوف به نوعی از افسردگی می باشد که ممکن می باشد برای ماهها یا حتی سال‌ها به طول بکشد. (يانكرز،1382)

این افسردگی معمولاً در چند هفته اول بعد از زایمان شروع می گردد و ممکن می باشد از چند هفته تا یک سال یا بیشتر ادامه پیدا کند. این شکل از افسردگی بوسیله یکسری علائم مختلف مثل خستگی، گریه، تحریک پذیری، احساس بیچارگی یا ناامیدی، وابستگی بیش از حد، احساس عدم کفایت و…… عیان گردد. ( یانکرز، 1382)

سایکوز پس از زایمان: سومین نوع از افسردگی بعد از زایمان می باشد که بسیار کمیاب می باشد . این نوع معمولاً 2 تا 3 هفته بعد از زایمان شروع می گردد. کالمری می گوید: توهم و هذیانات در پسیکوزهای بعد از زایمان اغلب خیلی عیان هستند و مادر معمولاً در تطابق با خواسته های مراقبتی از نوزاد عاجز می باشد. ( یانکرز، 1382)

در ارزیابی بیماران مربوط به پسیکوزهای بعد از زایمان حصول اطمینان در مورد عقاید آنها نسبت به کودک اهمیت حیاتی دارد. بیماران شدیداً افسرده ممکن می باشد عقاید هذیانی مبنی بر غیر طبیعی بودن نوزاد خود داشته باشند. این عقاید هذیانی ممکن می باشد سبب گردد که بیمار برای رها ساختن طفل از رنج در آینده اقدام به کشتن او نماید. (ترنر و همكاران، 2006)

با در نظر داشتن مطالب مذکور می توان اهمیت مطالعه و تشخیص افسردگی های بعد از زایمان را بطور منطقی توجیه نمود. البته شناخت بهتر اختلال افسردگی، می تواند راههای جدید تشخیص و درمان را در اختیار روان شناسان، روان پزشکان و متخصصان زنان قرار دهد. با این حال متأسفانه اکثر مردم از مراجعه به روانشناس – روانپزشک و مراکز روانپزشکی برای حل مشکلاتشان ابا دارند، در حالیکه همین مردم باکمال میل و بدون هیچگونه تردیدی به یک دندانپزشک یا هر متخصص دیگری رجوع می کنند و این تفکر غلط موجب می گردد که بسیاری از ناراحتی های جزئی روانی و روحی رو به وخامت گذاشته و سرانجام تبدیل به یک اختلال کامل روانی گردد. لذا بایستی با اتخاذ تدابیری از بروز و شیوع این بیماری پیشگیری به اقدام آید و یکی از این پیشگیریها، پیشگیری اولیه می باشد که به وسیله آن عامل بروز بیماری ریشه کن می گردد و به اصطلاح شرایط طوری فراهم می گردد که محیط برای بروز بیماری، نامساعد و غیر ممکن می گردد. زیرا افسردگی علل متفاوت دارد و در بروز آن عوامل متعددی دخالت دارند و در هر دوره ای از دوران تکاملی زندگی این عوامل متعدد نیز فرق می کنند، لذا این پژوهش به جهت اهمیت مطالعه افسردگی در زنان خصوصاً پس از زایمان انجام می گردد، تا شاید روزی برسد که مراقبت و بهداشت روانی زنان باردار همانقدر مورد اهمیت و مطالعه و درمان قرار بگیرند که مراقبت و بهداشت جسمانی آنان مورد توجه می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 212

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***