در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول- كليات تحقيق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 1

بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………… 2

ضرورت و اهميت موضوع…………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 4

سوال و فرضيات پژوهش……………………………………………………………………………………………. 5

تعريف واژه هاي اساسي…………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم- مباني نظري تحقيق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 9

تاريخچه استرس……………………………………………………………………………………………………… 10

استرس………………………………………………………………………………………………………………… 13

ماهيت فشار رواني…………………………………………………………………………………………………… 15

نظريه هاي استرس………………………………………………………………………………………………….. 16

   استرس بعنوان پاسخي دروني…………………………………………………………………………………… 16

   عوامل محيطي استرس…………………………………………………………………………………………… 18

   استرس بعنوان كنش متقابل………………………………………………………………………………………. 18

   مدل خبرپردازي………………………………………………………………………………………………………. 20

   مقابله بعنوان پاسخي دروني………………………………………………………………………………………. 21

   مقابله متكي بر منابع محيط………………………………………………………………………………………… 22

   مقابله از راه كنش متقابل…………………………………………………………………………………………… 22

فيزيولوژي فشار رواني………………………………………………………………………………………………….. 23

شخصيت نوع آ و بی…………………………………………………………………………………………………….. 26

علائم و نشانه هاي استرس…………………………………………………………………………………………… 27

عوامل موثر در تشديد يا كاهش فشار رواني………………………………………………………………………… 29

علل استرس…………………………………………………………………………………………………………….. 30

ده فرمان براي كنترل استرس………………………………………………………………………………………….. 32

استرس شغلي………………………………………………………………………………………………………….. 34

تقسيم بندي مشاغل برحسب استرس………………………………………………………………………………. 36

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ارتباط ميان استرس و قابليت اجراي كار……………………………………………………………………………….. 37

عوامل استرس زاي شغلي……………………………………………………………………………………………… 39

  1. حوزه اجتماعي و فرهنگي………………………………………………………………………………………… 40

     از خود بيگانگي و بي‌هنجاري……………………………………………………………………………………….. 40

     آب و هوا، رژيم غذايي و عوامل مشابه آن…………………………………………………………………………. 41

     جابجايي مكرر…………………………………………………………………………………………………………. 41

     رانندگي………………………………………………………………………………………………………………… 41

     زندگي در شهر در مقايسه با زندگي در روستا……………………………………………………………………. 41

  1. حوزه خانواده………………………………………………………………………………………………………… 42
  2. حوزه شغلي………………………………………………………………………………………………………… 43

     ويژگيهاي تأثیر………………………………………………………………………………………………………… 44

     ويژگيهاي شغل……………………………………………………………………………………………………….. 46

     روابط ميان- فردي…………………………………………………………………………………………………….. 47

     جو و ساختار سازماني………………………………………………………………………………………………. 48

     روشهاي مديريت منابع انساني و فن آوري و خصوصيات مادي…………………………………………………. 49

     فن آوري خصيصه هاي مادي……………………………………………………………………………………….. 51

هزينه هاي استرس شغلي……………………………………………………………………………………………… 53

استراتژيهاي مقابله با استرس در سازمان……………………………………………………………………………… 54

پيشنه تحقيقات……………………………………………………………………………………………………………. 56

     تحقيقات خارجي………………………………………………………………………………………………………. 56

     تحقيقات داخلي……………………………………………………………………………………………………….. 59

اختصار فصل ……………………………………………………………………………………………………………….. 62

فصل سوم- روش تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 64

روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… 64

جامعه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 65

نمونه و روش نمونه گيري………………………………………………………………………………………………….. 65

روش و ابزار گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 67

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………… 68

تعيين اعتبار و روايي…………………………………………………………………………………………………………. 69

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………………………. 70

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 72

الف- توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي…………………………………………………………………………………. 72

ب- بررسي آماري سوال و فرضيات تحقيق……………………………………………………………………………….. 83

     بررسي آماري سوال اصلي تحقيق……………………………………………………………………………………. 83

     بررسي آماري فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………. 84

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………. 90

فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 91

اختصار………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………. 93

پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………….. 97

     پيشنهادات اجرايي………………………………………………………………………………………………………. 97

     پيشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 98

محدوديتهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. 99

منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………. 100

منابع لاتين…………………………………………………………………………………………………………………….. 104

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه:

اكنون كه در آستانه قرن بيست و يكم به سر مي بريم با در نظر داشتن پيچيدگي و تغييرات روزافزون جامعه و رشد، توسعه فن آوري، مساله فشار رواني در جامعه يك مشكل چشمگير و خطرناك به نظر مي رسد. هر چند كاربرد واژه استرس در روانپزشكي سابقه طولاني دارد ؛‌ولي در سالهاي اخير بهره گیری از آن در روانشناسي مديريت و رفتار سازماني نيز متداول گرديده و به سبب رايج بودن آن در زندگي اجتماعي افراد، بخشي از مباحث سازماني به استرس اختصاص يافته می باشد.

كسي به درستي نمي داند كه آيا فشار رواني واقعا در حال حاضر بيش از گذشته می باشد يا خير،‌ اما كارشناسان عقیده دارند نفوذ اين پديده روزافزون می باشد. دكتر بنسون از دانشگاه هاروارد مي گويد ما در دنيايي از بي ثباتي و عدم امنيت زندگي مي كنيم هر چيزي از تهديد اتمي گرفته تا نداشتن تامين شغلي و اثرات زيانبار داروها گواه اين مدعاست. (اليوت، 1370، ص13)

استرس فرسودگي بدني يا عاطفي می باشد كه بر اثر مسايل و مشكلات واقعي يا تصوري پديد مي‌آيد. استرس گاه سبب رسيدن آسيبهاي فراواني به فرد و سازمان مي گردد. فشار رواني در فرد باعث مي گردد كه بدن وظايفي را كه به گونه عادي و به سادگي مي‌تواند انجام دهد با دشواري بيشتر به انجام برساند. نزاع با يك همكار ،‌محروم شدن از پاداش،‌ دير رسيدن به سر كار،‌ پيش آمدن يك مشكل مالي و از دست دادن يكي از نزديكان همه نمونه هايي از عوامل فشار زاي رواني فردي می باشد. تغييراتي كه در محيط سازمان پديد مي آيد،‌ همچون تغيير در گردش كار،‌ بهره گیری از تكنولوژي تازه، برپايي جلسات اداري، بحث درمورد نيازهاي هر بخش، بحث هاي مالي و بودجه اي ،‌كمي در آمد موسسه، قوانين و مقررات محدود كننده، تزلزل وضع سازماني كاركنان، فشار مديريت و كارمندان،‌ فشار هيئت مديره يا روساي سازمان بر مدير را مي توان نمونه‌هايي از عوامل فشار رواني سازماني به حساب آورد. (علوي، 1378، صص 34-33)

اظهار مسأله

در دنياي كنوني استرس به عنوان يكي از آفات نيروي انساني محسوب شده می باشد، اثرات مخرب استرس بر زندگي فردي و اجتماعي كاملا مشهود بوده و مديران يكي از آسيب پذيرترين قشرها در برابر استرس هستند.علي رغم اين نظر كه فشارهاي عصبي مفيد نيز هست و مقداري از فشارهاي عصبي براي ايجاد تحرك و کوشش در بشر ضروري می باشد زمانيكه بحث فشار عصبي مطرح مي گردد بيشتر به عوارض و ضايعات آن توجه شده و فشار عصبي مضر مد نظر قرار مي گيرد.به هر حال فشار عصبي آثار فراواني بر عملكرد فعاليتهاي اعضاي سازمان دارد، فشار عصبي حاد نيروي انساني سازمان را ضايع مي كند و پايه هاي سازمان را متزلزل مي سازد بدين ترتيب می باشد كه فشار عصبي در سازمان همچون آفتي نيروها را تحليل مي برد و فعاليتها و تلاشها را عقيم مي سازد. از ميان نشانه هاي عمومي استرس موارد زير مانند بي اشتهايي يا اشتهاي زياد، بيخوابي يا خواب بيش از اندازه، دردهاي مداوم ،‌خلاء ذهني و احساسي، فشار در محيط كار، ‌درگيري با كارفرما، ترس از شكست، و غيره آشكارتر می باشد. (غفوريان، 1375، ص37)

به گونه كلي، بروز فشار در سازمانها كارآيي نيروها را مي كاهد، همكاري جاي خود را به رقابت مخرب مي دهد و ارتباطات سازماني مختل مي گردد. مديري كه گرفتار فشارهاي عصبي و رواني می باشد نمي تواند با زير دستان خود ارتباط صحيح مستقر نمايد، با فرادستان خود دچار مشكل مي گردد و ارباب رجوع را از خود ناراحت مي كند. به علاوه،‌ عوارض ناشي از كم كاري، تاخير،‌ غيبت، جابجايي، ترك خدمت و در نتيجه كاهش بهره‌وري و عوارض فيزيكي ـ رواني فشارهاي عصبي، خسارتهاي جبران ناپذيري را براي سازمانها به ارمغان مي‌آورد.

در ميان سازمانهاي اجتماعي، هيچ سازماني به اندازه آموزش و پرورش حساس نيست،‌ زيرا همچنانكه مي دانيم آموزش و پرورش زير ساز تمامي سازمانهاي يك جامعه می باشد و در اين ميان مديران آموزشي از مهمترين اركان تعليم و تربيت مي باشند. بنابراين بررسي عوامل فشار زاي مديران آموزشي مي تواند گام مثبتي در جهت ارتقاي شغلي آنان از طريق كاهش يا تعديل تاثير عوامل فشارزا و در نتيجه ،‌ارتقاي آموزش و پرورش باشد.

ضرورت و اهمیت موضوع

بر اساس گزارش آكادمي امريكائي پزشك خانواده، دوسوم بيماران پزشك خانواده دچار ناراحتي هاي متاثر ار فشار رواني بوده اند در همين حال هزينه هاي سنگين ناشي از آثار اينگونه ناراحتي ها در غيبت افراد،‌ هزينه هاي سرسام آور درماني شركتها و كاهش توليد،‌ صاحبان صنايع را بيمناك كرده می باشد. سرطان، ناخوشي هاي ريوي،‌ تلفات ناشي از سوانح، سيروز كبدي و خودكشي كه در آمريكا شش عامل مهم مرگ و مير تلقي مي گردد سهم عمده اي ايفا مي كند. فشار رواني همچنين در تسريع شرايط منتهي به طلاق تأثیر مهمي ايفا مي كند.

در نظر داشتن شيوع فشار رواني عكس العمل هاي گسترده اي را براي مقابله با آن به دنبال داشته می باشد. داروها ي رفتاري براي مقابله با بيماريهايي كه در ارتباط با فشار رواني هستند عرضه شده اند و راههاي چگونگي تاثير عوامل عاطفي در بنيه دفاعي بدن تحت مطالعه مي‌باشد. شركتهاي بزرگ برنامه هاي جامعي براي كنترل فشار رواني براي مجرياني كه در اين زمينه در زحمت هستند تدارك ديده اند.

مدير انستيتوي امريكائي فشار رواني در شهر نيويورك مي گويد: فشارهاي رواني امروزه نسل جديدي از جويندگان تحرك و جنب و جوش به وجود آورده می باشد كه اغلب به ضرر خود، هيجان و بيقراري را بر آرامش ترجيح مي دهند. مثلاً چتر بازان از پرش آزاد بيش از پرش با چتر نجات احساس لذت مي كنند و…

به دو دليل بررسي عوامل سازماني موثر در فشار رواني ضروري می باشد. نخست آنكه كوتاهي در اين امر مي تواند بر توان منابع انساني يك سازمان زيانهاي فراوان وارد سازد و پي آمدهاي منفي اقتصادي مانند كاهش توليد يا توليد پر از كاستي را فراهم آورد ، دوم آنكه هر گاه اين عوامل به درستي باز شناخته گردد و با تدبير و دور انديشي هدايت و سرپرستي گردد مي تواند در بهبود كار و بالارفتن خشنودي كارمند وافزايش بازده سازمان موثر آيد.در غير اين صورت ،‌سازمان براي فشارهايي كه در درون خود پديد مي‌آورد يا نا خواسته در درون آن پديدمي آيد بايد هزينه اي بس گزاف بپردازد. (طوسي، 1375، ص 75)

از آنجاييكه آموزش و پرورش وظيفه بسيار سنگين هدايت نسل آينده را به عهده دارد،‌ و به واسطه اينكه درصد زيادي از افراد جامعه به عناوين مختلف در امر آموزش و پرورش درگير هستند،‌ انجام تحقيقات كاربردي كه بتواند مسائل و مشكلات اين حوزه را شناسايي و حل كند و بر پيشرفت و بهبود عملكرد اين بخش مهم از جامعه تاثير بگذارد ضروري به نظر مي‌رسد. شناسايي عوامل فشار زاي شغلي مديران آموزشي نيز مي تواند يكي از اين نوع تحقيقات می باشد كه مي‌تواند گامي هر چند كوچك در اين ورطه عظيم باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 109

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***