پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جمعيّت شناسی با موضوع :

«مطالعه تأثير ويژگيهای اجتماعی – جمعيتی خانواده بر محروميّت تحصيلیِ فرزندان در ايران»

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

 
   

لوگوی-دانشگاه-تهران
دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

گروه جمعيّت شناسی

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جمعيت شناسی

 

 

   عنوان :

«مطالعه تأثير ويژگيهای اجتماعی – جمعيتی خانواده بر محروميّت تحصيلیِ فرزندان در ايران»

 

استاد راهنما :

 دکترحسين محموديان

 

استاد مشاور :

دکتر محمود قاضی طباطبايی

 

 

نگارش :

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول : طرح مسئله ، ضرورت و اهميت

1-1 طرح مسئله و ضروت تحقيق …………………………………………………………………………………. 2

1-2 اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………..10

 

فصل دوم : مباحث نظری و تجربیِ تحقيق

2-1 چارچوب و مباحث نظری ……………………………………………………………………………………. 11

2-1-1 ديدگاه کارکرد گرايی ……………………………………………………………………………………… 11

2-1-2 ديدگاه ستيز …………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-2-1 طبقه اجتماعی و آموزش ………………………………………………………………………………….. 14

2-1-2-2 برابری فرصتهای آموزشی ……………………………………………………………………………… 19

2-1-3 بُعد خانواده و پيشرفت فرزندان ……………………………………………………………………… 21

2-1-4 ساختار و کارکرد خانواده ……………………………………………………………………………… 27

2-2 مدل تحليلیِ تحقيق ……………………………………………………………………………………………… 32

 

فصل سوم : روش تحقيق

3-1 فرضيات تحقيق …………………………………………………………………………………………………. 34

3-1-1 فرضيات کلی تحقيق …………………………………………………………………………………………… 34

3-1-2 فرضيات جزئی تحقيق ……………………………………………………………………………………….. 34

3-2 روش تحقيق و ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………….. 36

3-3 دوره مطالعاتی ………………………………………………………………………………………………….. 37

3-4 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………. 37

3-5 روش نمونه گيری …………………………………………………………………………………………….. 37

3-6 حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………………….. 38

3-7 تعاريف نظری و عملی متغيرها …………………………………………………………………………. 38

3-7-1 متغير وابسته ……………………………………………………………………………………………………. 38

3-7-2 متغيرهای مستقل ……………………………………………………………………………………………..  39

3-8 تعيين سطح سنجش متغيرها …………………………………………………………………………….. 44

3-9 پردازش و آماده سازی داده ها ………………………………………………………………………… 45

 

فصل چهارم : تحليل داده ها

4-1 متغيرهای اصلی تحقيق ……………………………………………………………………………………… 50

4-2 يافته های توصيفی تحقيق ………………………………………………………………………………….. 51

4-2-1 توصيف متغيرهای وابسته ………………………………………………………………………………….. 51

4-2-2 توصيف متغيرهای مستقل …………………………………………………………………………………. 55

4-3 تحليلهای دومتغيره و آزمون فرضيات تحقيق ……………………………………………………. 70

4-3-1 آزمون فرضيات مربوط به وضعيت تحصيل فرزندان …………………………………………. 71

4-3-2 آزمون فرضيات مربوط به تعدادفرزندان محروم ازتحصيل درهر خانوار…………… 91

4-4 تحليل چند متغيره …………………………………………………………………………………………….. 100

4-4-1 مدل رگرسيون لوجيستيک مربوط به وضعيت تحصيل فرزندان …………………… 101

4-4-1-1 وضعيت تحصيل تنها فرزندان 17تا30ساله درخانوار ………………………………….. 101

4-3-1-2 وضعيت تحصيل اولين فرزندان واقع در رده سنی 17تا30ساله …………………… 109

4-3-2 مدل رگرسيون لوجيستيک مربوط به داشتن يا نداشتن فرزندِ محروم از

تحصيل درخانواده …………………………………………………………………………………….. 113

 

فصل پنجم : اختصار ، بحث و نتيجه گيری

5-1 اختصار يافته های توصيفی تحقيق ………………………………………………………………… 121

5-2 اختصار يافته های مربوط به تحليلهای دو متغيره …………………………………………. 122

5-3 اختصار يافته های مربوط به تحليلهای چندمتغيره ………………………………………… 124

5-4 بحث و نتيجه گيری ……………………………………………………………………………………… 126

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………  132

«فهرست جداول»

شماره وعنوان جدول                                                                           صفحه

 

1-1 درصد بيسوادان درکل کشوربه تفکيک جنس و محل سکونت1355 ، 1365 ، 1375 …………………….. 4

1-2 ميزان رشد و کاهش بی سوادی در قبل و بعد ازانقلاب ………………………………………………………………. 4

1-3 درصد بی سوادی برحسب سن ، جنس و محل سکونت دربين گروههای سنی 15تا34 سال ، 1375 …………. 5

1-4 درصد باسوادانی که درحال حاضر تحصيل نمی کنندبرحسب سن، دوره تحصيلی و محل سکونت 1375 … 6

1-5 درصد باسوادانی که درحال حاضرتحصيل نمی کنند برحسب سن، جنس و دوره تحصيلی ، 1375 ………….. 7

4-1 توزيع فرزندان 17تا30ساله برحسب سطح سواد وتحصيلات …………………………………………………… 50

4-2 ميزانهای محروميت تحصيلی فرزندان برحسب دوره تولد ………………………………………………………… 52

4-3 توزيع فرزندان واقع درفاصله سنی 17تا30سال برحسب وضعيت تحصيل ……………………………….. 53

4-4 توزيع خانوارها برحسب تعدادفرزندان محروم ازتحصيل به تفکيک محل سکونت ……………………… 54

4-5  توزيع کل خانوارها،خانوارهای دارای فرزندمحروم ازتحصيل و خانوارهای بدون فرزندمحروم ازتحصيل برحسب

تعداداعضا (بعد خانوار)………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-6 توزيع کل خانوارها، خانوارهای دارای فرزندمحروم ازتحصيل و خانوارهای بدون فرزندمحروم ازتحصيل برحسب

تعداد فرزندان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

4-7 توزيع خانوارها برحسب جنس سرپرست و محل سکونت …………………………………………………………. 58

4-8 توزيع خانوارها برحسب وضع زناشويی سرپرست ………………………………………………………………….. 58

4-9 توزيع خانوارها برحسب محل سکونت ………………………………………………………………………………………. 59

4-10 توزيع خانوارها برحسب زبان محلی و قومی ………………………………………………………………………….. 60

4-11 توزيع خانوارها برحسب نوع ساختار خانواده ………………………………………………………………………… 61

4-12 توزيع خانوارها برحسب وضع شغلی سرپرست …………………………………………………………………….. 61

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-13 توزيع خانوارها ، فرزندان محروم ازتحصيل وبهره مندازتحصيل برحسب سطح تحصيلات سرپرست ….. 62

4-14 توزيع کل خانوارها، خانوارهای دارای فرزندمحروم ازتحصيل و خانوارهای بدون فرزندمحروم ازتحصيل

برحسب ميزان درآمد خالص سالانه …………………………………………………………………………………………………. 64

4-15 توزيع خانوارها برحسب نحوه تصرف محل سکونت ………………………………………………………………. 65

4-16 توزيع کل خانوارها، خانوارهای دارای فرزند محروم ازتحصيل و خانوارهای بدون فرزندمحروم ازتحصيل

برحسب تعداداتاق دراختيارخانوار……………………………………………………………………………………………………. 66

4-17 توزيع کل خانوارها، خانوارهای دارای فرزندمحروم ازتحصيل و خانوارهای بدون فرزندمحروم ازتحصيل

برحسب سطح زيربنای دراختيارخانوار……………………………………………………………………………………………….67

4-18 توزيع کل خانوارها، خانوارهای دارای فرزندمحروم ازتحصيل و خانوارهای بدون فرزندمحروم ازتحصيل

برحسب مقدار هزينه سالانه خدمات فرهنگی ………………………………………………………………………………………. 68

4-19 توزيع فرزندان 17تا30ساله برحسب جنسيت …………………………………………………………………………. 69

4-20 توزيع فرزندان 17تا30ساله برحسب نحوه رفتار والدين با آنان ……………………………………………… 69

4-21 توزيع فرزندان محروم ازتحصيل و بهره مندازتحصيل برحسب متغيرهای مستقل اسمی ………… 72

4-22 ارتباط وضعيت تحصيل اولين فرزندان 17تا30ساله بامحل سکونت خانواده ……………………………. 77

4-23 ارتباط وضعيت  تحصيل تنها فرزندان 17تا30ساله با محل سکونت خانواده ……………………………. 78

4-24 ارتباط وضعيت تحصيل اولين فرزندان 17تا30ساله با نوع زبان محلی و قومی …………………………79

4-25 ارتباط وضعيت تحصيل تنها فرزندان 17تا30ساله با نوع زبان محلی و قومی ………………………….. 79

4-26 ارتباط وضعيت تحصيل اولين فرزندان 17تا30ساله با نوع ساختار خانواده …………………………….. 80

4-27 ارتباط وضعيت تحصيل تنها فرزندان 17تا30 ساله با نوع ساختار خانواده ………………………………. 80

4-28 ارتباط وضعيت تحصيل اولين فرزندان 17تا30ساله با وضع شغلی سرپرست ………………………….. 81

4-29 ارتباط وضعيت تحصيل تنها فرزندان 17تا30ساله با وضع شغلی سرپرست …………………………….. 82

4-30 ارتباط وضعيت تحصيل اولين فرزندان 17تا30ساله با نوع مالکيت مسکن خانوار……………………….. 82

4-31 ارتباط وضعيت تحصيل تنها فرزندان 17تا30ساله با نوع مالکيت مسکن خانوار ………………………… 83

4-32 ارتباط وضعيت تحصيل اولين فرزندان 17تا30ساله با نحوه رفتار پدر……………………………………….. 84

4-33 ارتباط وضعيت تحصيل تنها فرزندان 17تا30ساله با نحوه رفتار پدر ………………………………………… 84

4-34 ارتباط وضعيت تحصيل اولين فرزندان 17تا30ساله با نحوه رفتار مادر ……………………………………. 85

4-35 ارتباط وضعيت تحصيل تنها فرزندان 17تا30ساله با نحوه رفتار مادر ………………………………………. 85

4-36 ارتباط وضعيت تحصيل اولين فرزندان 17تا30ساله با سطح سواد تحصيلات سرپرست ……………. 86

4-37 ارتباط وضعيت تحصيل تنها فرزندان 17تا30ساله با سطح سواد و تحصيلات سرپرست …………… 87

4-38 ارتباط متغيرهای مستقل فاصله ای با وضعيت تحصيل فرزندان ……………………………………………….. 88

4-39 ارتباط متغيرهای مستقل مقوله ای با تعداد فرزندان محروم ازتحصيل درهرخانوار……………………. 93

4-40 ارتباط سطح سواد و تحصيلات سرپرست خانوار با تعداد فرزندان محروم ازتحصيل ……………………………… 97

4-41 ارتباط متغيرهای مستقل فاصله ای با تعداد فرزندان محروم ازتحصيل در خانواده ………………………………….. 98

4-42 طبقه بندی متغير وابسته برای تنها فرزندان 17تا30 ساله براساس معادله لوجيستيک …………………………… 102

4-43 شاخصهای برازش مدل پيش بينی وضعيت تحصيل تنهافرزندان 17تا30سال درخانواده ………………………. 103

4-44 تأثيرمتغيرهای مستقل بروضعيت تحصيل تنها فرزندان 17تا30ساله درمدل نهايی لوجيستيک ……………… 105

4-45 طبقه بندی متغير وابسته برای اولين فرزندان 17تا30ساله ، براساس معادله لوجيستيک ………………………..110

4-46 شاخصهای برازش مدل پيش بينی وضعيت تحصيل اولين فرزندان 17تا30 ساله ………………………………… 110

4-47 تأثير متغيرهای مستقل بروضعيت تحصيل اولين فرزندان 17تا30 ساله ……………………………………………… 111

4-48 طبقه بندی خانوارها ازلحاظ داشتن يا نداشتن فرزندمحروم ازتحصيل براساس معادله لوجيستيک ………114

4-49 شاخصهای برازش مدل پيش بينی وضعيت خانوارها درداشتن يا نداشتن فرزند محروم ازتحصيل …… 114

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-50 تأثير ويژگيهای سطح خانوار برداشتن يا نداشتن فرزند محروم از تحصيل ………………………………………. 116

چکيده :

دراين پژوهش، مسئله محروميّت تحصيلیِ فرزندان درايران و عوامل تعيين کننده آن با رويکردی جامعه شناختی و جمعيت شناختی در دو سطح فرد و خانوار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در سطح فردی، تأثير ويژگيهای اجتماعی – جمعيتی خانواده و بعضی عوامل فردی بروضعيت تحصيل هريک از فرزندان واقع درسنين 17تا30سال و در سطح خانوار، تأثیر عوامل مربوط به سطح خانوار در تعيينِ تعداد فرزندان محروم ازتحصيل درخانوار، مورد اندازه گيری قرار گرفته می باشد.

روش تحقيق در اين پژوهش ازنوع تحليل ثانويه داده ها و اطلاعاتِ مربوط به طرح «آمارگيری از ويژگيهای اقتصادی – اجتماعی خانوار» در ايران می باشد که توسط مرکز آمار ايران درسال 1380 به اجرا درآمده می باشد. تحليلهای دومتغيره و چندمتغيره تحقيق حاضر به کمک آزمونها و تکنيکهای آماری نظير؛ آزمونهای کای اسکوئر و تحليل واريانس، ضرائب همبستگی پيرسون، V کرامر ، اِتا و… ، و مدلهای رگرسيونی لوجيستيک صورت گرفته می باشد .

نتايج تحليلی داده ها بيانگر آنست که ازميان عوامل متعدّد جمعيت شناختی در خانواده ها؛ در درجه اول بُعد خانوار و سپس تعداد فرزندان در خانواده ، در تعيين وضعيت تحصيل فرزندان از اهميت خاصی برخوردارند و ازبين عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی خانوارها؛ محل سکونت خانوار، ميزان تحصيلات سرپرست خانوار، هزينه خدمات فرهنگیِ خانوار و تاحدودی تعلّقات قومی و نيز کيفيت مسکن خانوار، بيشترين ميزان تأثير رابربختِ بهره مندی فرزندان از تحصيلات بالاتر داشته اند. علاوه برمتغيرهای مذکور، وضعيت زناشويی سرپرست خانوار نيز براحتمال داشتن يا نداشتن فرزند محروم ازتحصيل در خانواده مؤثر بوده می باشد . همچنين ازميان عوامل فردی مورد مطالعه در اين تحقيق؛ نحوه رفتارِ مادر بافرزند درمقايسه با رفتارِ پدر، دارای بيشترين تأثير برعملکرد تحصيلی فرزندان ايرانی بوده و تأثیر چشمگيری در تعيين سطح تحصيلات فرزندان داشته می باشد.

مقدمه :

از وظايف اساسی آموزش و پرورش عمومی در هر کشور انتقال ميراث فرهنگی جامعه،پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنها برای شرکت فعال در جامعه می باشد. هيچ بخشی از فعاليتهای اقتصادی ،اجتماعی،سياسی و فرهنگی ديده نمی گردد که عملکرد آنها بی ارتباط با وضع سواد، سطح معلومات، مهارت، دانش وآگاهيهای جمعيت انسانی باشد. به سخن ديگر آموزش رسمی وکسب مهارتهای علمی يکی از نياز های اصلی مرتبط با توسعه درهرجامعه می باشد.

در آغاز هزاره سوم، بخشی از جوانان و نوجوانان کشورمان که قرار می باشد توسعه و پيشرفت کشور به دست آنان رقم بخورد، نه تنها در سطوح اوليّه تحصيلات متوقف شده اند بلکه توفيق ثبت نام در پايه اول  دبستان را نداشته و از نعمت خواندن و نوشتن نيز بی بهره اند. در جامعه ای مانند ايران ، که توسعه همه جانبه ا ز آرزوهای صد ساله آن می باشد، کم سوادی و بی سوادی جوانان هردومسئله می باشد.

دراين تحقيق مسئله محروميت تحصيلی فرزندان، با نگاهی جامعه شناختی و جمعيت شناختی مورد پژوهش قرارمی گيرد و برای اين مقصود خانواده و خصوصيات اجتماعی-جمعيتیِ آن به عنوان مهمترين عامل و زمينه برای پرورش و رشد کيفی فرزندان، مدّ نظر قرار گرفته می باشد. خانواده های ايرانی در فاصله سالهای 1335 تا 1365 بيشترين زاد و ولد و بيشترين رشد در بُعد خانواده را تجربه کرده اند. تعدادِ زياد فرزندان در يک خانواده علاوه بر تقليل منابع مادّی خانواده، توجه و حمايت والدين به هر يک از فرزندان را نيز کاهش ميدهد و به قول جمعيّت شناسان، کميّت فرزندان بر کيفيّت آنان برتری می يابد. يکی از جنبه های رشد کيفی فرزندان، فراهم کردن زمينه و شرايط مناسب جهت تحصيل و علم آموزی آنان با در نظر داشتن توانمنديشان تا سطوح مناسب و در خور جامعه ای خواهان توسعه می باشد.

در اين پژوهش تئوريها و ديدگاههايی از قبيل،کارکردگرايی، ديدگاه ستيز، نابرابری اجتماعی و مدارس، بُعد خانواده و پيشرفت فرزندان، به عنوان چارچوپ نظری تحقيق و مبنايی برای انتخاب متغير ها وآزمون فرضيه ها مورد بهره گیری قرارمی گيرند.

روش تحقيق دراين پژوهش از نوع تحليل ثانويه داده ها واطلاعات می باشد. داده های مورد بهره گیری در اين تحقيق مربوط به طرح « آمارگيری از ويژگيهای اقتصادی- اجتماعی خانوار» می باشد که در سال 1380 توسط مرکز آمار ايران به اجرا درآمده می باشد. واحد تحليلِ اين تحقيق را فرد و خانوار تشکيل می دهد. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه خانوارهای معمولی ايرانی ساکن در نقاط شهری و روستايی کشور می باشد که دارای فرزندان 17 تا 30 سال تمام می باشند.

تحقيق حاضر در پنج فصل تدوين شده می باشد. در فصل اول مسئله اصلی تحقيق و ضرورت و اهميت انجام اين پژوهش مطرح گرديده می باشد ، در فصل دوم به بيان ديدگاهها و مبانی نظری و همچنين پيشينه تحقيقات انجام شده در ارتباط با مسئله تحقيق، در فصل سوم مباحث روش شناختی اين تحقيق، در فصل چهارم نتايج تحليلهای توصيفی و استنباطی داده های تحقيق، و در نهايت بحث و نتيجه گيری پايانی تحقيق در فصل پنجم ارائه شده می باشد .

اين تحقيق ماحصلِ راهنماييها، همفکرييها و زحمات بی‌دريغ و ارزشمند، اساتيد گرانقدرم، آقای دکتر حسين محموديان، استاد راهنما و آقای دکتر محمود قاضی طباطبايی، استاد مشاور، می باشد. دراينجا سپاس و امتنان قلبی خود را نسبت به اين دو استاد بزرگوار ابراز می دارم. همچنين از استاد عزيزم آقای دکتر محمد ميرزائی، استاد داور، که با پيشنهادات اصلاحی خود بر غنای اين تحقيق افزودند و نيز خانم دکتر ماری – لاديه فولادی از انجمن ايران شناسی فرانسه که در تهيه طرح « آمارگيری از ويژگيهای اقتصادی-  اجتماعی خانوار در ايران » با مرکزآمار ايران مشارکت داشته و و با پيشنهاد شايسته خود زمينه به کارگيری داده های طرح مذکور را ايجاد کردند، ممنون و سپاسگزارم.

1-1 طرح مسئله و ضرورت تحقيق :

مسئله اصلی و محوری در اين تحقيق مطالعه تأثیر و تأثير شرايط اقتصادی ،اجتماعی و جمعيتی خانواده بر احتمال محروميّت از تحصيل و يا بهره مندی تحصيلی فرزندان می باشد.

جامعه ای را در دنيا سراغ نداريم که بدون گسترش افقی و عمودی وضعيت باسوادی ،دانش وآگاهی بتواندبه درجاتی از شکوفايی اقتصادی ،فرهنگی، سياسی و…درطول تاريخ نسبت به زمان ومکان خود دست يافته باشد.درشرايط کنونی ودر عصری که هر سه سال ، دانش و اطلاعات بشری ، دو برابر می گردد،نه تنها بی سوادی بلکه کم سوادی و ترک تحصيل زود هنگام نيز به عنوان محروميّت تحصيلی قلمداد می گردد ودر جامعه ای مانند ايران که خواهان توسعه و پيشرفت می باشد ،بی سوادی وکم سوادی هر دو مسئله می باشد.

«در گرد همايی وزرای آموزش وپرورش کشورهای آسيايی در توکيو در سال 1962 ميلادی ، اين هدف که کليه کشورهای آسيا تا سال 1980 پوشش تحصيلی ابتدايی خود را به صد در صد برسانند مطرح وپذيرفته گردید.هر چند تلاشهای ارزشمندی برای نيل به اين هدف در عموم کشورها انجام گرفته اما تعداد قابل ملاحظه ای از کشورهای اين قاره در پايان قرن بيستم ميلادی هنوز به هدف پوشش کامل در سطح تحصيلات ابتدايی نرسيده اند . عدم موفقيت در نيل به اين هدف اکثراً ناشی از ميزان بالای رشد جمعيت اين کشورها در نيم قرن اخير بوده می باشد .ايران نيز مانند کشورهايی می باشد که در نيم قرن اخير به ويژه در فاصله سالهای 1335 تا 1365 با رشد جمعيت شتابان و بی سابقه ای روبه رو بوده می باشد.»(زنجاني و ديگران ، 1381 :81).

با اينحال ميزان مدرسه روی در سطح ابتدايی ، از سال 1970 تا آغاز دهه 90 در کشورهای کم درآمد و متوسط افزايش زيادی يافته می باشد ، به گونه ايکه می توان نتيجه گرفت که اهداف مدرسه روی ابتدايی عمومی تقريباً تحقق يافته می باشد ( کلود شستلند و کلود شنه ،1380 :143).

در ايران نيز طی سالهای اخير پوشش ثبت نام افزايش چشمگيری  داشته می باشد به طوريکه پوشش واقعی تحصيلات ابتدايی از 78 درصد در سال 1365 به 92 در صد در سال 1375 رسيده می باشد(زنجاني وديگران، 1381 :82).

 

 

اگر چه در سالهای اخير موفقيت قابل توجهی از لحاظ پوشش ثبت نام در مدارس ابتدايی ، حتّی در دور افتاده ترين نقاط روستايی کشور ، بدست آمده و اين موفقيت خود عاملی

در جهت کاهش ميزان بی سوادی در سالهای آينده خواهدشد،با اين حال مسئله ايکه که از آن به عنوان کم سوادی يادشد،همچنان باقيست.

کم سوادی، محصول ترک تحصيل زود هنگام دانش آموزان به خصوص در مقاطع تحصيلی پايين می باشد. ترک تحصيل زود رس يا عدم ارتقاء به مقاطع بالاتر ، حتی تا مقطع راهنمايی ،موجباتِ بازماندگی و محرومّيت بخشی عظيمی از نوجوانان و جوانان کشور را ازحقّ کسب دانش و مهارتهای بالاتر وبهتر فراهم کرده می باشد.علاوه براين ترک تحصيل زودرس ، يکی از ضايعات تربيتی و اتلاف در سرمايه های آموزش و پرورش يک کشور به شمار می رود.

در غالب کشورها مانند ايران ،در حاليکه هنوز همه کودکان لازم التعليم به مدارس راه نيافته اند و هنوز تعدادی از بزرگسالان و جمعيت فعّال آنها بی سواد مانده اند ،مسئله افت تحصيلی که ترک تحصيل زودرس و مردودی از شاخصهای اصلی آن می باشد،يکی از مهمترين مسائل و معضلات کنونی نظام آموزش وپرورش می باشد. اين معضل در ايران هر سال ده ها ميليارد ريال بودجه کشور را به هدر ميدهد و نيروهای بالقوه انسانی جامعه را از آموزش وپرورش خارج می کند و به اين ترتيب عظيم ترين سرمايه های جامعه که همان نيروی انسانی می باشد، بی ثمر می ماند.آمارهای بدست آمده از تحقيقات در مدارس کشور نشان دهنده آن می باشد که افت تحصيلی به صورت مردودی ، ترک تحصيل ويا صور ديگر ، مقدار زيادی از منابع مالی و استعدادهای انسانی جامعه ما را تلف کرده و آثار زيانباری بر جای می گذارد (گلشن فومنی ، 1380 :166-165 ).

ارائه آموزش و پرورش يکسان برای همه دانس آموزان به رغم تفاوتهای فردی و تفاوت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خانواده ها می تواند يکی از عوامل مؤثربرافت تحصيلی محسوب گردد.

طی چند دهه گذشته ، پيشرفتهای چشمگيری نيز در زمينه سواد آموزی بی سوادان در سطح جهان نظاره شده می باشد .در ايران نيز اسناد و شواهد آماری مؤيد آن می باشد که پس از انقلاب در آموزش بزرگسالان موفقيتهای چشمگيری بدست آمده می باشد.در تأييد اين ادّعا ، جدول 1-1زير تنزّل در صد بی سوادان (اکثريت بالای 15 سال) را بر حسب شهر و روستا ، قبل وبعد از انقلاب اسلامی مشخص می سازد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 138

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]