در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

مطالعه تحلیل کلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

مطالعه زبان در سطوح مختلف، هميشه محققان علوم مختلف مانند فلسفه، روانشناسي، مردم شناسي، جامعه شناسي و بالاخص زبان شناسي را مجذوب خود كرده می باشد.

بررسي، شناخت و تبيين زبان بعنوان پديده اي پيچيده، زنده، زاياو در حال تحول و چگونگي درك ويژگي هاي اين پديده نيازمند رويكردي جزء نگر و ژرف كاوي در بن مايه هاي زايش ،شكل گيري و توليد واحدهاي زباني مي باشد ضرورتي كه در گذر زمان كه با پيشرفت مداوم زبان شناسي و رشته هاي مرتبط بيش از پيش رخ مي‌نمايد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در راستاي اين مطالعات و تحقيقات، شاخه‌ها و رويكردهاي مختلف زبان شناسي زیرا تحليل كلام و معناشناسي، كاربرد شناسي، تحليل كلام انتقادي تبلور پيدا كرده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در اين فصل به بيان ويژگي‌‌ها و اصول مورد نياز يك تحقيق علمي از قبيل طرح مسئله و بيان سئولات تحقيق، فرضيه‌ها، اهميت و ضرورت موضوع تحقيق، اهداف و كاربردهاي آن، روش شناسي و محدوديت هاي تحقيق پرداخته خواهد گردید.

 2-1- طرح مسئله و بيان سئوالات تحقيق:

همه محققان علاقه مند به بحث تحليل كلام در جستجوي يافتن پاسخ به اين سئوال هستند كه كلام يا متن چگونه توليدوتحليل مي گردد؟

آيا موقعيت و جهان پيرامون متن می باشد كه معني را تعيين مي كند يا خود متن به تنهايي مي‌تواند نمايانگر معني باشد؟

چه ويژگيهايي در تشكيل يك متن يا كلام لازم می باشد؟

در اين ميان تفاوت‌هاي كلامي ناشي از تفاوت‌ها فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي موجود در گونه هاي زباني و زبان‌هاي مختلف رخ مي نمايد. رساله حاضر در پي شناخت تفاوت‌هاي كلامي در دو جامعه‌ زباني ايراني و غربي مي باشد به مقصود مشخص كردن چهار چوب موضوع مورد بررسي و اجتناب از گستردگي آن، تفاوت‌هاي كلامي سياست پيشگان و رجال سياسي غربي و ايراني حول محور قطعيت و عدم قطعيت در سخنراني ها و گفتگوهاي ايشان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

تحقيق حاضر به لحاظ نظري با تكيه بر اصول و مباني تحليل كلام‌وتحليل كلام انتقادي در صدد تبيين سئوالات زير مي باشد:

1- آيا وجوه مشترك ومتفاوتي در گفتمان‌هاي رجال سياسي ايراني و غربي از نظر قطعيت و عدم قطعيت ديده مي گردد؟

2- آيا در چهارچوب نظريه هاليدي مسئله قطعيت و عدم قطعيت گفتمان ايراني و غربي قابل تبيين می باشد؟

3-1- فرضیه پژوهش

1- گفتمان سياسي حاكم بر دو جامعه زباني ايراني و غربي متفاوتند.

2- در چارچوب نظريه‌ي هاليدي مسئله‌ي قطعيت و عدم قطعيت در گفتگو هاي سياسي ايراني و غربي به گونه جامع قابل تبيين می باشد.

4-1- اهداف و كاربرد تحقيق:

اين تحقيق اهداف و كاربردهاي ذيل را دنبال مي كند.

1-4-1- اهداف

الف) بررسي گفتمان هاي سياسي از بعد تحليل كلام انتقادي.

ب) آشكار ساختن ارتباط متن و ايدئولوژي: تحليل گفتمان از زمان پيدايش همواره در صدد بوده می باشد تا نشان دهد كه هيچ متن يا گفتار و نوشتاري بي طرف نيست بلكه به موقعيتي خاص وابسته می باشد اين امر ممكن می باشد كاملا ناآگاهانه وغير عامدانه باشد.

ج) ارائه روشي جديد در مطالعه متون ، رسانه ها ، و گفتمان سياسي.

2-4-1- کاربردهای پژوهش:

الف) به دست دادن سازوكارهايي در جهت تشخيص متون مختلف از بعد تحليل: كلام انتقادى.

ب) بهره گیری از زبان در جهت معرفي ديدگاه هاي سياسي فرهنگ هاي متفاوت.

ج) به كار گيري راه كارهاي نوين در امر ترجمه و تفسير متون، كاربرد يافته هاي تحقيق در آموزش زبان از قبيل روش تدريس، مهارت هاي زباني زیرا درك شنيداري ،خواندن، درك مطلب و دستور.

5-1- پیشینه پژوهش:

تحليل كلام در آغاز تنها به عنوان متممي براي مطالعات و تحليل هاي كلاسيك محتوا مطرح گردید ولي اكنون به نظر مي رسد كه رويكرد تحليل كلام در مطالعات رسانه هاي همگاني، علوم سياسي و… مورد قبول واقع شده می باشد. با وجود اين كارهايي كه در اين زمينه انجام شده می باشد (در غرب و نه در ايران) هنوز محدود و در عين حال بسيار پراكنده و متنوع بوده و محدود به حوزه خاصي نيست. عمده اين كارها تئاتر از گرايش هاي زبان شناختي تحليل كلام، تحليل متن و نشانه شناسي می باشد. (رك، فركلاف، تحليل گفتمان انتقادي، 1995، وندايك، مطالعه بين رشته اي اخبار به مثابه گفتمان، 1991) اكثر اين كارها كه در انگلستان و فرانسه انجام شده‌اند به ابعاد ايدئولوژيك پيام هاي رسانه ها توجه خاصي مبذول داشته اند. (رك، آسابرگر، 1991) در ايران نيز،‌ در اين زمينه پايان نامه ها و تحقيقات محدودي به چشم مي خورد كه از زواياي مختلفي به بررسي اين موضوع پرداخته اند.

يكي از تحقيقات انجام شده در زمينه ي تحليل كلام انتقادي پايان نامه اي كارشناسي ارشد مهدي دمالي اميري از پشوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تحت عنوان تبلور ايدئولوژي و قدرت در كلا م تحليل انتقادي اخبار رسانه اي می باشد او در اين تحقيق ضمن معرفي پيشينه و ساختار تحليل كلام انتقادي و خواستگاه آن به بررسي فرضيه هاي ذيل مي پردازد.

هيچ متن خنثي يابي طرفي وجود ندارد متون داراي بار ايديولوژيك مي باشند نحو متن نيز معنادار می باشد زيرا نحو داراي معناي اجتماعي و ايديولوژيك می باشد و اين معنا در جاي خود به عواملي كه دال هارا مي‌سازند از قبيل رمزها، بافتها و مشاركت وابسته می باشد هر متني به يك منبع قدرت يا اقتدار (نه لزوما سياسي) مرتبط می باشد.

در اين تحقيق آمده می باشد كه جنبشهاي اجتماعي براي به كرسي نشاندن ادعاي خود مبني بر وجود ظلم و ستم در جامعه اي ادبيات تحليل كلام را گشترش داده اند از ديدگاه تحليل كلام انتقادي كه متأثر از نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت و تفكرات ماركسيستي می باشد.

زبان بر پايه اي سه گذاره اي مقدماتي استوار می باشد نخست تمامي نشانه ها مادي هستند و به شكل فيزيكي تبلور مي يايد دوم نشانه ها ماهيتي اجتماعي دارند. سوم زیرا نشانه زبان اجتماعي اند هر رويكر دبه زبان بايد بر گفتار متمركز باشد.

خارج از گفتار زبان فاقد حيات می باشد و شكل نشان ها بيش از هر چيز با سازمان اجتماعي مشاركت كنندگان در آن مشروعيت مي يابد (اميري 1380 : 8-10).اميري ضمن برخي از مفاهيم نظري در زبان شناسي انتقادي از قبيل ساختار خرد و كلان قدرت به عنوان كنترل با ارائه اي شواهد زباني و تحليل آنها كه غالبا از متون رسانه اي مي باشند موفق به تأييد فرضيه هاي تحقيق مي گردد ( همان 115 – 29).

پايان نامه سيد فاطمه علوي (1381 ) تحت عنوان بررسي ديدگاههاي روايي در سه داستان كوتاه صادق چوبك رويكرد تحليل كلام انتقادي از دانشگاه تهران پژوهش ديگري می باشد كه ادبيات را از نگاه راجرفاولر در چارچوب تحليل كلام انتقادي مورد بررسي قرار داده می باشد.

علوي در اين پايان نامه تحليل ايدئولوژيك ديدگاه نويسنده را در تعامل با خواننده هدف غايي رويكرد تحليل كلام انتقادي معرفي نموده می باشد بر اين اساس اين پايان نامه طبق نظر فاولر و ديگر تحليل گران كلام انتقادي ادبيات نه به عنوان هنر كلامي بلكه به عنوان زبان و به عنوان كلام در نظر گرفته مي گردد پس مي توان همانند متون ديگر بستري برا ي انتقال ايدئولوژي و در نتيجه ابزاري انتقادي باشد وي در اين تحقيق کوشش مي كند كه براي سئوالاتي همچون:

1- خوانده آثار صادق چوبك چه راههاي براي فهم موظع راوي در لحظات پردازش داستانهايش در اختيار دارد؟

2- چرا خوانده داستانهاي كوتاه صادق چوبك گاهي با شخصيتها احساس يگانگي و همدردي مي كند و گاهي آنها را از خود مستقل و متفاوت مي بيند؟

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 79

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید