در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع پایان نامه:

کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مقدمه

فصل اول : کليات  

ـ موضوع    

ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق

ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق

ـ روش ﺗﺤﻘﻴق

ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق

ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق  

ـ مفاﻫﻴﻢ کلی

 فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق

ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ

ـ بعضی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش

ـ استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی

ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران

ـ ارتباط خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلی

ـ ارتباط خلاقيت و نبوغ با بيماريهای روانی

ـ خلاقيت در سطح اجتماعی

ـ دانش

 فصل سوم : مزايا و محدوديت های سيستم های رايانه

ـ رايانه ماشين دلهره آور

ـ محدوديت های رايانه

ـ آموزش برنامه ای

ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای

ـ نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای

ـ ماشين آموزشی

ـ آموزش به کمک رايانه

ـ مزايای آموزش رايانه ای

ـ زمينه های تسهيل کننده توسعه ICT در آموزش و پرورش  

ـ يادگيری راهی به سوی پرکردن شکاف ديجيتالی

 فصل چهارم : داده های آماری

ـ ابزار جمع آوری  

ـ روش جمع آوری اطلاعات

ـ يافته های تحقيق

ـ تجزيه و تحليل يافته ها و تتيجه گيری

 فصل پنجم : اراﺋﻪ پيشنهادها و راهکارها

ـ فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت

ـ اثر بخش کردن بهره گیری از فناوری اطلاعات و اينترنت

ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهينه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش

ـ آموزش الکترونيکی برای معلمان

ـ ديدگاه آرمانی

ـ توصيه ها

ـ موانع و معضلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رايانه ای

ـ شرايط اجرايی

٭ پرسشنامه

٭ منابع

 چکیده:

در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی می باشد کمتر حرفه ای را می بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد. توليد اطلاعات، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شکل تازه ای به خود گرفته می باشد به طوري که نمی توان از تأثير اين ابزار بر بشر چشم پوشيد و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقيت ها ناديده گرفت.

با در نظر داشتن تأثير بسيار زياد اين ابزار بر دانش آموزان و کم توجهی معلمين و مسؤولين به اين امر مهم، می بايست کارهای تحقيقی و پژوهشی زيادی انجام گيرد تا همگان به اهميت اين تغيير و تحول پی ببرند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه آثار رايانه بر رشد خلاقيت دانش آموزان و معرفی شيوه های مؤثر و مفيد کاربرد آن در بروز خلاقيت تحقيقات گسترده ای را می طلبد که با يک برنامه محدود امکان نتيجه گيری درست و دقيق محال می نمايد و لازم می باشد شاخص های گوناگونی مورد توجه قرار گيرند.

در اين پژوهش آغاز به تعريف واژه خلاقيت از ديدگاه صاحبنظران پرداخته شده می باشد. سپس عوامل مؤثر در بروز خلاقيت، رايانه به عنوان ابزار آموزشی، فوايد و اهميت بهره گیری از رايانه، علت عدم کاربرد چشمگير رايانه در آموزش و پرورش، ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و بهره گیری از اينترنت و مهمتر از همه روش های مؤثر کاربرد رايانه در بروز خلاقيت و… مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

بر مبنای موضوع پژوهش به ارائه و اجرای پرسشنامه ای کوتاه مبادرت ورزيده شده می باشد.

در پايان توصيه ها، موانع و معضلات و شرايط اجرايی کاربرد رايانه در آموزش و پرورش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

اميد می باشد که در آينده ای بسيار نزديک به تأثیر اين ابزار مهم بيشتر از حال توجه گردد و تحقيقات گسترده ای توسط طالبان علم و پيشرفت انجام گيرد.

مقدمه:

مطالعه اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و ايران، به خصوص در طرح کليات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران نشان می دهد که هدف اساسی، تربيت افرادی می باشد که با اتکاء به نيروی اراده و تعقل خويش منطقی و خلاق بيانديشند و به جای وابستگی و بهره گیری از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی ديگران، مولد دانش، تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل، فعال و خلاق در «عصر دانايی» باشند.

اين موضوع اخيرا” توجه بسياری از انديشمندان و مسئولان کشورهای مختلف و به ويژه ممالک در حال توسعه را به خود جلب کرده می باشد به نحوی که تغيير نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توأم با اقدام (کاربردی) و پرورش افراد پويا و خلاق به جای افراد ايستا مورد توجه خاصی قرار گرفته می باشد. درضمن، خلاقيت و نوآوری به عنوان يک شاخص در گزينش افراد در مشاغل مختلف و مانند صنايع نيز مطرح گرديده می باشد.

درمورد مفهوم خلاقيت تعريف های متعدد و گاه متضادی ارائه شده می باشد اما در مورد تعريف زير يک اتفاق کلی نظاره شده می باشد.

«خلاقيت توانايی فرد برای توليد ايده ها، نظريه ها، بينش ها يا اشياء جديد و بديع و بازسازی مجدد درعلوم و ساير زمينه ها می باشد که توسط متخصصان، اصيل و از نظر علمی، زيباشناسی، تکنولوژی و اجتماعی با ارزش تلقی گردد.»

يکی از سؤالاتی که در چهار دهه گذشته، ذهن بسياری از پژوهشگران و انديشمندان تعليم و تربيت را به خود مشغول کرده و تحقيقات بسياری را به وجود آورده اين می باشد که «آيا می توان خلاقيت را پرورش داد؟»

مطالعه پيشينه های تحقيقات (مک کين ۱٩٦٨) و (مانسفيد و باس ۱٩٨۱) و (کتل و بوچر ۱٩٦٨) نشان می دهد که پيروان اصالت ذات، خلاقيت را يک توانايی و صفت بالقوه تلقی می کردند اما حتی متفکران پيشرو (ترمن ۱٩٢٥)، (کاکس ۱٩٢٦) و (گالتن ۱٨٦٩) نيز بر اين باور بودند که هر چند خلاقيت نيز مانند هوش بعد ارثی دارد، باز هم عوامل محيطی می توانند بر اين توانايی اثر بگذارند.

در ارتباط با پرورش خلاقيت، پژوهش ها (آلبيرخ ۱٩٨٧)، (محمدی ۱٣٧٠) نشان داده اند که افراد خلاق به مراتب بيش از افراد غير خلاق، توانايی پرورش خلاقيت را در ديگران دارند.

وانگ (۱٩٩٠ به نقل از ولف و همکاران ۱٩٨٧) در يک مطالعه نتيجه می گيرد که در ميان ٢٢٨ عاملی که بر يادگيری تأثير می گذارد، فراشناخت دارای تأثير بسيار مثبتی می باشد. مطالعات نشان می دهد که دانشجويان دارای فراشناخت بالا، پيشرفت تحصيلی بيشتری داشته اند. سرعت فوق العاده تحول در همه ابعاد زندگی بشر به ويژه در حوزه توليد، ارتباط و اطلاعات از يکسو و نزديک شدن و به هم پيوستن سرنوشت کشورها از سوی ديگر، نوعی انگيزه اجتماعی پديد آورده می باشد که می توان آن را نوجوﺋﻲ و نوآوری ناميد. اين انگيزه و ناخشنودي ها و ناخرسندی های همراه آن در بسياری از اجتماعات، به خصوص کشورهای در حال پيشرفت، زمينه را برای اصلاحات و گاه انقلاب های سياسی، اجتماعی و فرهنگی و ازجمله نوسازی نظام آموزش و پرورش فراهم کرده می باشد و مردم اين اجتماعات درمورد وضع خود و چگونگی تعليم و تربيت فرزندان خويش به زیرا و چرا می پردازند.

آنها گاه چنان شيفته نو و نوآوری می شوند که سنتهای سنجيده برآمده از ميراث فرهنگی خود و امکانات و شرايط نوسازی و نوآوری را از ياد می برند و در ميان کهنه و نو سردرگم می مانند.

رايانه با قابليت های فراوانی که دارد، قادر می باشد دانش آموزان را به سوی خودآموزی، خود فعالی، تعميق درک و فهم و پرورش استعداد و خلاقيت رهنمون سازد، به علاوه امکان تداوم و خارج ساختن آموزش از حصار مدارس به ويژه هدايت آن به داخل منازل را ميسر می سازد. اما به لحاظ بعضی محدوديت ها مانند عدم شناخت معلمان از کارآيی آموزشی رايانه، بی توجهی نظام تعليم و تربيت کشور به اين مسئله و به هر دليل ديگری که تصور گردد، متأسفانه مدارس ما از اين ماشين ارزشمند به مثابه ابزاری آموزشی محروم اند. در اين پژوهش کوشيده ايم به بعضی امتيازات آموزشی اين ماشين که برای توسعه آموزش، يادگيری و خلاقيت بسيار مفيدند تصریح نماييم.

به اميد روزی که از رايانه به منزله يک ابزار آموزشی در چرخه فعاليت های آموزشی و پرورشی بهره گیری گردد نه به عنوان وسيله ای تجملی و زينت بخش.

 موضوع:

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و مطالعه روش های مؤثر کاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت.

سؤال پژوهش:

مهمترين علت عدم بهره گیری از رايانه و اينترنت در نظام آموزشی چيست؟

فرضیه های پژوهش:

1- عدم آگاهی معلمين و دانش آموزان از کارآيی آموزشی رايانه و نحوه بهره گیری از آن.

2- عدم توجه کافی نظام آموزش و پرورش به اين امر.

3- ترس از جايگزينی رايانه به جای معلمين و کمرنگ شدن تأثیر آنها.

4- عدم توانايی پرداخت هزينه های مربوط به آن.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***