با عنوان : طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به مقصود جلوگیری از مهاجرت تخریبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده فنی و مهندسی

پايان نامه  براي دريافت درجه  كارشناسي  ارشد  در رشته معماری(MA)

گرايش معماری

عنوان

طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به مقصود جلوگیری از مهاجرت تخریبی

( مهاجرت روستا به شهر)

استاد راهنما

دکتر اصغر محمدمرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 عنوان                                     صفحه

چکیده………………………………………. 1                                                                                                            

آغاز سخن……………………………………. 2 

فصل اول : کلیات           

1- بخش پروپوزال

1-1- عنوان پژوهش (Title)………………………. ..4

1-2- اظهار مسئله (Statement of Problem)…………….. ..4

1-2-1-مسئله چیست  ومشکل کدام می باشد ؟…………….. 4

1-2-2- آگاهی یا خدمات ما درخصوص مسئله چقدر می باشد؟ چه بایستی نمود ؟     6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-2-3-عواقب مشکل وتبعات استمرار مسئله …………. 7

1-2-4-راه حل ها کجایند ؟ طرح چند سوال خوب ……… 8

1-2-5- خلاء اطلاعات یا تناقض اطلاعات …………….. 9

1-2-6- تصویر پژوهش ( مکان پژوهش ، مکان تنظیم و ارائه – سیمای مخاطب) …………………………………………… 9

1-2-7- نتایج پژوهش چگونه مفید باشد؟( سودمندی و کارایی ) 10

1-3- اظهار اهداف (Statement of Goals)………………. 10

1-4- منابع و پیشینه………………………….. 10

1-5- آیا طرح یا طرح های مشابهی هست؟ اگر بلی کدام می باشد؟  13

1-6- نحوه اجرای پژوهش………………………… 13

1-6-1- فرایند شکل گیری پژوهش………………….. 14

گام اول- گسستن:

1-پرسش آغازین (تعریف مسئله)- پروپزال…………… 15

2-مرور منابع………………………………… 16

3-طرح نظری مساله پژوهش (روشن ساختن مساله پژوهش)…. 16

گام دوم- ساختن:

1-پژوهش چهارچوب نظری مسئله پژوهش، فرضیه عمومی و توسعه آن 19

2-ساختن مدل تحلیلی گسترده پژوهش……………….. 19

گام سوم- مقایسه با واقعیات؛

1-اجرای پژوهش (آزمون فرضیات)………………….. 21

فصل دوم : ادبیات وپیشینه پژوهش

2- بخش دوم  نظری (پرسشهایی درمورد معنا- سکونت- خانه)

2-1- نگاهی به معماری…………………………. 24  

2-1-1-رفع چند سوء تفاهم بزرگ………………….. 25

2-1-2- عملکرد گرایی………………………….. 26

2-1-3- سردرگمی فعلی معماری……………………. 28

2-1-4- اما اصطلاح معماری با معنا شامل چه چیزهایی می باشد؟ 29

2-1-5- برای شناخت واقعی معنای معماری از کجا بایستی شروع نمود؟   29

2-1-6- در جستجوی شناخت واقعی دو وجه غالب دوگانگی موجود (عملکردگرایی- نشانه شناسی)………………………………… 30

2-2- معنا- زبان- الگو………………………… 31

2-2-1- مقدمه………………………………… 31

2-2-2- رویدادها (فعالیت ها، موقعیتها)………….. 31

2-2-3- الگوی رویدادها- کیفیت رویدادها- رفتارها….. 32

2-2-4- فرهنگ………………………………… 32

2-2-5- رویداد- فضا…………………………… 32

2-2-6- نظریه میان رویداد و فضا………………… 32

2-2-7- الگوی جامع شامل فضا و رویداد …………… 32

2-3- مفهوم یابی سکونت- خانه (شناخت مفاهیم و معناها نقشها و کارکردهای خانه)………………………………………. 34

2-3-1- خانه نهاد سکونت……………………….. 34

2-3-2- ارزشیابی و استنباط ما از محل سکونت………. 35

2-3-2-1- نحوه در نظر داشتن خانه و محل سکونت…………. 36

2-4-2-2- رفاه……………………………….. 36

فصل سوم : روش پژوهش 

3- بخش تاریخی

3-1- مقدمه………………………………….. 40

3-2- معماری سنتی ایران……………………….. 40

3-3- مطالعه و مقایسه معماری سنتی و امروزی ایران….. 42

3-4- جدول مقایسه خانه های سنتی و امروزی………… 43

3-5- نتیجه گیری تحلیلی……………………….. 46

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4- بخش کاربردی (تدوین نهایی مباحث مطالعاتی)

4-1- نظریه های مختلف در مورد شکل خانه………….. 52

4-2- عوامل اجتماعی – فرهنگی و شکل خانه…………. 59

4-3- نیروهای اجتماعی – فرهنگی و شکل بنا………… 62

4-4-اقلیم: تغیییر دهنده فرم و تعامل گرایی………. 66

4-5-مطالعه علل مهاجرت روستائیان به شهرها در ایران با فرا تحلیل پایان نامه های تحصیلی……………………………… 69

4-5-1-نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………….74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-بخش مطالعات بسترطرح

5-1-پیشینه منطقه و مشخصات جغرافیایی……………. 78

5-2-اصول فنی واستانداردهاي طراحی درفضاهاي مجموعه… 80

5-3-نتیجه گیری – تقرب به طرح………………….. 90

6- ضمائم……………………………………. 100

7- منابع……………………………………. 104

چکیده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یافتن مکانی برای سکونت و احساس آسایش در آن یکی از اساسی ترین و مهمترین نیازهای بشر در طول تاریخ می باشد. خانه به عنوان عنصری که تامین کننده­ی این نیاز می باشد، دارای اهمیت خاصی می باشد. با نگاهی به معماری سنتی ایران نیز، تأثیر و جایگاه ویژه خانه به عنوان عنصری مهم در معماری اشکار
می گردد. در طراحی خانه های سنتی از الگوهایی بهره گیری شده می باشد که این الگوها متاثر از عوامل متعددی می باشد. میزان تعامل و فرهنگ مردمانی که در این خانه ها و جامعه زندگی می کنند، بسیار مهم می باشد. در معماری معاصر، با تغییر روش زندگی، افزایش جمعیت، کمبود زمین و تفاوت توجه در نسل های مختلف، الگوهای معماری مسکن نیز تغییر یافته می باشد.

طراحی خانه های چند نسلی می تواند در صورت مطالعه­ی دقیق، به عنوان راه حلی بهینه برای بسیاری از معضلات و ناهنجاری های مرتبط با مسکن بکار رود. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مفاهیم نظری مرتبط با معماری تعامل گرا و فرهنگ گرا و مطالعه علل نیاز به طراحی خانه های چند نسلی، به اظهار معضلات و معضلات در این ارتباط و وجود رویکردهایی با مضامین فرهنگی و تعاملی در قالب طراحی خانه های چند نسلی به عنوان راه حلی مطمئن جهت جلوگیری از مهاجرت های تخریبی می پردازد.

واژگان کلیدی:

خانه های چند نسلی، معماری تعامل گرا، معماری فرهنگ گرا، معماری سنتی- مدرن

  آغاز سخن

تاکنون هر چیزی را پذیرفته و تایید کرده ایم. زمان آن رسیده که ازطرح مسائل تکراری معماری فراتر رفته و به این بیاندیشیم که مسائل عمیق تری از اقلیم و منظر و مصالح و سبک و … در طراحی ما دخیل اند و بیاندیشیم که چرا معماری و مظاهر آن زمانی خوشایند و زمانی مشمئز کننده می باشد، چرا گاهی صمیمی و زمانی غریبه و غیر قابل درک می باشد. در پس این مظاهر کدام عوامل پشت پرده، خواسته و ناخواسته معماران را به ارائه تأثیر وادار میسازد.

به نظر میرسد گردانندگان واقعی این صحنهها و این نمودها کارگردانان توانایی میباشند که هر چند بار زمانی ظهور کرده و امت هنری شان را رهبری میکنند و کوشش دارند که آنها را از بیراهه به مسیر جدی و واقعی هدایت نمایند.

آن چیز که تاکنون بوده و هستیم و آن چیز که از معماری با دست خود عرضه میداریم و با دروغ آفریده خود میدانیم و به آن میبالیم از این درک هوشمندانه بی بهره می باشد. ما آلت دست سبک، تقلید، سنت شکنی و یا حتی آرمان احیای سنتها و ارزشهای پایداریم، زیرا که از درونمایه و جوهره این ادعاهای بزرگ بی خبریم.

آن چیز که در وصف معماری امروز که با رعایت حرمت و ارزش این هنر، نامگذاریش هم بی تناسب می باشد میتوان گفت این می باشد که، ساخت و ساز و به ادعای ما معماری امروز، زمانی موسیقی دلنواز و برانگیزانندهای می باشد که حتی از درک وزن و تناسبات و علت اوج و فرود آواهایش عاجزیم و نمیدانیم چرا میگویند زیباست و چرا برای ما زیبا می باشد و چرا گاهی ملودی خسته کننده و کسالت آوری می باشد که اتفاقاً مخاطب و کارفرمایان زیادی دارد.

در حقیقت ایده و تفکرات جدید و پرداختن و طرح مسائل بنیادی جدید که پایه سیاستگذاریهای هنری می باشد، منشا وضع بسامان ونابسامان معماری دنیا می باشد.

معماری نیز مانند هر اقلیمی دولتی سیاستگذار میخواهد و امتی که با درک صحیح از سیاستها و القائات و با بینشی عمیق نسبت به باورهای شخصی و مردمی و درک صحیح نیازها به نشر و توسعه آنها اقدام نمایند. واضح می باشد که اعمال این سیاستها و انقلابات فکری و یا اجتناب از قبول و اجرای آن خود نوعی ابتکار می باشد و تشخیص آن مسئولیت سنگینی میباشد. بی دلیل نیست که به گفته میس وان در روهه معماری صحنه بازی کودکان خردسال یا بزرگسال نیست.

 بخش اول : پروپزال

  • عنوان پژوهش (Title): طراحی خانه چند نسلی با رویکرد به فرم های تعاملی اقلیم وفرهنگ گرا به مقصود جلوگیری از مهاجرت تخریبی.

1-2- اظهار مسئله (Statement of Problem)

مقدمه اظهار مسئله

1-2-1- مسئله چیست و مشکل کدام می باشد؟

یکی از کامل ترین توصیفاتی که درمورد خانه آمده توصیفی می باشد که جبران خلیل جبران در کتاب «پیامبر» خود آورده: «خانه کالبد بزرگ شماست.» در این اظهار خانه به شدت به وجود بشر وابسته می باشد و از وجود و ویژگیهای انسانی متاثر میباشد و واسطهای می باشد که بشر بین خود و جهان پیرامونش برگزیده.

خانهها و الگوهای زندگی بشر با تحول و تکامل او رشد کرده و با ویژگیها و نیازهای او سازگار میگردند و از محدودیت و یا انبساط ذهنیت او متاثر میشوند. در واقع آن چیز که که در رأس همه عوامل در تجارب خانه سازی بشر موثر بوده خود او و روان دلیل میتوان ادعا نمود که خانه ارگانیسمی متغیر بوده و مفاهیم متعدد و پیچیدهای دارد.

تحولات عظیم و تجربه خانه سازی در دوران معاصر این امر را به روشنی نشان میدهند. با عوض شدن شیوه زندگی مفهوم و مصداق خانه و سکونت جای خود را به واحد مسکونی و اسکان واگذار کرده و نسلهای جدید راه و روش و شیوه و منش دیگری را برای زندگی خصوصی و اجتماعی خود برگزیدهاند.

نکته قابل اهمیت این می باشد که سازمان فضایی خانه نیز تحت تاثیر این رویکرد به شدت دگرگون شده و این تاثیر عمیقی می باشد که بر جای مانده و به راحتی قابل لمس میباشد. خانههای کوچک و جمع و جور و راحت جای خانههای بزرگ قدیمی و پر دردسر را گرفتهاند و امکانات بی نظیر و آسایش خانههای جدید مورد استقبال نسل امروز واقع شده و دلمشغولی معماران و مسئولان امروز مفاهیمی زیرا مسکن اجتماعی با زیر بنایی محدود- ضرورت اسکان در ارتفاع و بحثهایی از این قبیل را تشکیل میدهد و این در حالی می باشد که این قبیل مسائل در گذشته مطرح نبوده می باشد. خانهها جعبههایی هستند که روی هم گذاشته شدهاند.

اما بحث ما در اینجا ارائه تحلیل سطحی و یا جامع از نارساییهای موجود و پرداختن فوری به راه حلها و راهکارها نیست، بلکه این اعتقاد قوی هست که این مسائل ریشه دار تر و عمیق تر از آن میباشند که تنها در ذکر چند واژه اختصار شوند و بایستی پرسید که منشا این معضلات در چیست و اینکه:

*چه عواملی روشها و تجارب (سنت) گذشته را بی اعتبار کرده و به وضعیت موجود انجامیده می باشد ؟

*چه بستر و زمینهای و چه دلایلی کارایی شیوهها و وضعیت موجود را زیر سئوال میبرد؟

با وجود تکامل خانهها باز هم این توافق به گونه گسترده هست که خانههایی که ما در آنها زندگی میکنیم برای مردم امروز طراحی نشدهاند و شرایط نشان میدهد که ما به فرم جدید و ساختار کاملاً متفاوتی از خانهها نیاز داریم که پاسخگوی ویژگیها و شرایطمان باشد زیرا که به نظر میرسد خانههای امروز معنای جدیدی پیدا کردهاند. با طریقه رو به رشد و فزاینده جمعیت بحران فضا امری بدیهی می باشد. مسلماً فضای زندگی محدودتر میگردد و بایستی پرسید در این شرایط سکونت چه معنایی دارد؟ همینطور خانه دیگر در طبیعت ساخته نمیگردد و در نتیجه روابط مسکن و فضا ساختگی و تصنعی می باشد. همینطور بهره گیری رو به گسترش از فن آوری دیجیتال و ارتباطات– محدودیت فضای زندگی- توجیه اقتصادی- نحوه عملکرد و زندگی ما- نیاز به فضاهایی برای تفکر و تناسب فیزیکی و سلامتی روان و تغذیه روح انسانی- ارتباط با محیط شهری و در عین حال برخوردار از خلوتی درونی و شخصی و …

فرم خانه دائماً تکامل یافته می باشد و ما نمیتوانیم به برداشت و تصور قبلی مان از خانه ادامه دهیم و در عین حال معضلات را برطرف سازیم. یکی از اشتباهاتمان کم بها دادن به امکانات الگوهای جدید و پافشاری بی مورد بر الگوهای رایج و یا گذشته می باشد. در حالیکه بسیاری از پیشتازان این زمان عقیده دارند که ما در انقلاب صنعتی دیگری هستیم و هزاره آینده خانههایمان را گریز از طرحهاو کانسپتهای بنیادین فرداهای دیروز میدانند.

در انتهای این بحث برای تاکید بر چنین برداشت و رویه غلطی که ما در ایران در نتیجه تحلیلهای سطحی و راه حلهای فوری در پیش گرفته ایم بایستی خاطر نشان نمود که در ایران بجز الگوی سنتی سکونت که همه آنرا میشناسیم الگوی دیگری وجود ندارد و آن چیز که پس از آن شاهد هستیم درایت و التقاط میباشد. بایستی به این نکته توجه داشت که اصرار بر تعریف یک الگوی ویژه ایرانی در آغاز کاملاً اشتباه می باشد و ما را از بحث اصلی دور میسازد. ما نیز همگام با بسیاری از ملل دیگر از مزایای دستاوردهای جهانی بهره میگیریم و البته این به معنای تناقض نیست و ایرانی بودن ما را زیر سئوال نمیبرد. اما مبین این مطلب می باشد که در چنین شرایطی نمیتوانیم بر واقعیتی پافشاری نماییم که دیگر وجود خارجی ندارد.

در جامعه و نظام اجتماعی ایران دیگر خبری از خانوادههای گسترده نیست و ما دیگر هزینه و یا زمین کافی برای احداث خانه- باغهای گذشته (البته اگر چنین تعبیری کاملاً صحیح باشد) در اختیار نداریم.

واقعیتهای امروز چیزهای دیگری می باشد که بایستی با آنها روبرو شده و آنها را صمیمانه بپذیریم. ما در طول این زمان سپری شده به عنوان یک جامعه انسانی مسیر تحول را پیموده ایم و متحول شده ایم و بدین ترتیب بانسلهای گذشته در جهان بینی و ویژگیهای بشر و شیوه زندگی تفاوتهای قابل ملاحظهای داریم.

تعداد صفحه :126

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com